Chcete se nás na něco zeptat?

Podívejte se na nejčastější dotazy.

Nejčastější dotazy

 • Co znamená UNICEF?

  UNICEF je světovou humanitární organizací, která se celosvětově zabývá ochranou a zlepšováním životních podmínek dětí a podporou jejich přežití a všestranného rozvoje.
  Založen byl v roce 1946, původně jako Mezinárodní dětský fond neodkladné pomoci (United Nations International Children’s Emergency Fund) pro pomoc dětem zasaženým 2. světovou válkou. Od roku 1953 se UNICEF, již pod názvem Dětský fond OSN, stal trvalou součástí Organizace spojených národů, specializovanou na programovou pomoc strádajícím dětem celého světa.

  Původní zkratka UNICEF zůstala zachována. Největší část pomoci směřuje do těch částí světa, kde je situace dětí nejtíživější. Za více než 70 let své činnosti pomohl UNICEF zachránit životy stovek milionů dětí, celkem dnes působí ve 193 zemích a oblastech světa.

 • Co dělá UNICEF v České republice?

  Poslání Českého výboru pro UNICEF je především na získávání finančních prostředků pro zajištění dlouhodobých programů pomoci dětem v nejchudších zemích světa a humanitární pomoci v situacích přírodních katastrof a válečných konfliktů. Vedle toho se zaměřuje také na monitoring dodržování Úmluvy o právech dítěte v ČR v obecné rovině a na osvětovou činnost ve vztahu k široké i odborné veřejnosti.

 • Čím se UNICEF liší od jiných nadací a organizací?

  UNICEF se odlišuje zejména ve dvou hlavních oblastech:

  1. Jsme největší organizací, která se zaměřuje na děti a ochraňuje jejich práva. Působíme takřka ve všech zemích světa (takže v případě aktuální potřeby pomoci v krizových situacích katastrof jsme připraveni okamžitě zasáhnout), máme světově uznávané odborníky a za více než 70 let činnosti také konkrétní výsledky, např. naše očkovací kampaně zachrání každý rok životy 3 milionů dětí.

  2. UNICEF působí mezinárodně jako tzv. mezivládní organizace. To znamená, že máme mandát vstupovat do formálních vztahů s vládami jednotlivých zemí a můžeme ovlivňovat, jakým způsobem státy zajišťují dodržování dětských práv na svém území.

 • Jaká část z mého daru se skutečně dostane k dětem?

  88,3 % z každého daru je využíváno na přímou programovou pomoc dětem. Na získávání finančních prostředků a koordinaci projektů jde 5,5 %, na samotný provoz pak 6,2 %. Podrobné informace o hospodaření UNICEF v roce 2019 najdete v sekci Jak využíváme Vaše dary.

 • UNICEF je součástí OSN. Proč se tedy obrací se žádostí o podporu na soukromé osoby nebo firmy?

  UNICEF je jedinou organizací OSN, jejíž činnost není financována z rozpočtu OSN, ale výhradně z dobrovolných příspěvků veřejnosti. UNICEF byl založen po 2. světové válce pouze jako dočasná organizace a nebyl součástí obvyklé rozpočtové struktury OSN. I poté, co se stal trvalou organizací OSN, způsob jeho financování zůstal nezměněn.

 • Jak je hospodaření UNICEF kontrolováno?

  Jako mezinárodní organizace podléhá UNICEF kontrole mezinárodního týmu auditorů, přičemž každý rok na kontrolu vysílá své auditory jiná země, aby byla zajištěna nestrannost a objektivita. Národní výbory pro UNICEF navíc podléhají každoroční kontrole místních úřadů (příslušný finanční úřad, odbor daní, poplatků a cen MHMP, který vykonává dohled nad veřejnými sbírkami, apod.) podle platné legislativy ČR. Naše hospodaření dále průběžně kontroluje interní Revizní komise nezávislých odborníků z řad členů UNICEF v ČR a nezávislý externí auditor. Kromě toho je činnost národních výborů pro UNICEF kontrolována i ústředím UNICEF prostřednictvím týmu nezávislých nadnárodních externích auditorů.

 • Jakým způsobem UNICEF zajišťuje efektivitu vložených prostředků a ochranu proti případnému zneužití?

  V každé zemi, kde UNICEF pomáhá, máme vlastní zastoupení a střežený sklad, kde jsou uschovány zdravotnické potřeby, léky, výživa a vše ostatní, co pro svou práci využíváme. Velikost zastoupení odpovídá velikosti země a rozsahu místních programů, může to být několik jednotlivců až několik set lidí (např. v Indii). UNICEF v maximální míře využívá místní pracovníky, kteří znají místní jazyk, kulturu a dokáží zajistit přijetí našich programů, avšak v každé zemi je přibližně 10 % pracovníků mezinárodních, kteří “rotují” a zajišťují kontrolu a takové programy, jejichž rozvoj může být v dané zemi politicky citlivý (protože působíme i v problematických zemích, jako je např. Irák nebo Barma, nemůžeme vystavovat místní pracovníky riziku pronásledování nebo diskriminace). Tam, kde to je možné, využíváme také dobrovolníků – např. očkovací kampaně jsou založeny na práci tisíců vyškolených dobrovolných zdravotníků, kteří jdou dům od domu a proočkují děti i v té nejméně přístupné vesnici.

 • Nejsou programy UNICEF pouhou „náplastí“ na problémy? Nabízíte také trvalé řešení?

  V případě ohrožení života dětí a civilního obyvatelstva, např. během ozbrojených konfliktů a přírodních katastrof, UNICEF zajišťuje okamžitou humanitární pomoc ve formě pitné vody, výživy, první pomoci, apod. tak, aby přežilo co nejvíce dětí. Smyslem naší práce je však mnohem více než samotné přežití: věříme, že vzdělání, zdraví, rovnoprávnost a ochrana jsou právem, nikoli výsadou, každého dítěte na světě. UNICEF na celém světě rozvíjí jednoduché, ale účinné programy, které významně zvyšují šanci dětí přežít, zdravě se vyvíjet, chodit do školy a prožít produktivní a bohatý život.

 • Dozvím se, kterému dítěti UNICEF pomohl právě díky mému daru?

  Přesné údaje o využití získaných prostředků a rozdělení na jednotlivé programy jsou pravidelně publikovány ve Výroční zprávě. Národní výbory také průběžně informují o výsledcích konkrétních projektů, které díky dárcům ze svých zemí podpořily. Vzhledem k počtu dětí, kterým UNICEF pomáhá, však není možné zjistit jméno dítěte, kterému Váš dar pomohl. To by nepřijatelně zvýšilo administrativní náklady a také způsob práce přímo na místě: naši pracovníci se prioritně věnují programům pomoci, zejména v krizových situacích. Máme zkušenost, že dárci často dávají přednost určité zemi nebo programu, zejména těm, které jsou významně prezentovány v médiích, což může vést k nerovnováze mezi potřebami a zdroji. Například vzdělání a osvěta jsou velice důležité programy, která však z hlediska dárců nejsou tak přitažlivé, jako programy zaměřené na výživu, zdravotní péči nebo pitnou vodu. UNICEF má vynikající systém, který zajišťuje, že žádná oblast není zanechána bez potřebné pomoci.

 • Zajišťuje UNICEF tzv. „adopce na dálku“?

  UNICEF se ve svých programech adopcí na dálku nezabývá. Je tomu tak proto, že programová činnost UNICEF je zaměřená na komplexní systémovou pomoc, soustředěnou na odstraňování příčin strádání dětí a na pomoc strádajícím dětem přežít a rozvíjet se. Konkrétně to znamená, že se UNICEF zabývá řešením závažných problémů, které ohrožují životy dětí a jejich optimální vývoj, a snaží se, aby se tyto děti dožily dospělosti a zlepšily se jejich životní podmínky: programy očkování dětí, zajišťování přístupu k pitné vodě, odstraňování podvýživy dětí, boj proti HIV/AIDS včetně pomoci sirotkům AIDS a prevence tohoto onemocnění, zajištění přístupu dětí (obou pohlaví) ke vzdělání, registrace dětí při narození, ochrana dětí před zneužíváním a vykořisťováním všeho druhu, včetně obchodu s dětmi, a celá řada dalších projektů. Z uvedeného výčtu příkladů oblastí pomoci dětem vyplývá, že adopce na dálku (tzv. child sponsorship) se neslučuje s filozofií UNICEF odstraňovat komplexně příčiny problémů, které je ohrožují (např. proč tolik dětí ve světě nemůže chodit do školy) a zajistit trvalou pomoc prostřednictvím zapojení celé rodiny a komunity. UNICEF je např. proti tomu, aby děti v rozvojových zemích musely nosit do školy školní uniformy, protože to znamená nadměrnou zátěž pro rozpočet chudých rodin, které si nemohou dovolit kupovat každý rok novou uniformu pro své děti – z této povinnosti pak pouze bohatnou výrobci školních uniforem. Součástí činnosti UNICEF v oblasti zpřístupnění školní docházky pro všechny děti je např. i vyjednávání s vládami o zavedení bezplatné školní docházky nebo zajišťování zdrojů pitné vody pro komunity – vodovod přivede do školních tříd větší počet dětí, které dříve místo školy musely chodit pro vodu několikrát denně i kilometry daleko (a většinou pro závadnou vodu k řece nebo jezeru).

 • Co mám dělat, když chci jet pracovat jako dobrovolník do Afriky nebo jiné rozvojové oblasti?

  Pokud máte zájem získat zkušenost jako dobrovolník UNICEF v zahraničí, v rámci České republiky je možné zapojit se do programu United Nations Volunteers (UNV), který u nás zaštiťuje Ministerstvo zahraničních věcí ČR. Tento program zprostředkovává dobrovolnou práci v rámci humanitárních programů jednotlivých organizací OSN (tedy i UNICEF) – více informací naleznete na adrese www.unv.org. Informace o možnostech dobrovolné spolupráce i pracovních příležitostech naleznete také na internetové stránce světového UNICEF www.unicef.org. Práce UNICEF by bez zapojení dobrovolníků nebyla vůbec myslitelná – ve většině případů však při práci pro UNICEF v terénu dáváme přednost místním dobrovolníkům – tedy lidem, kteří dokonale ovládají místní jazyky a znají také místní kulturu a zvyklosti.

 • Mohu se jet podívat přímo do některé rozvojové země, jak UNICEF pracuje?

  Informování dárců o výsledcích jejich pomoci považujeme za velmi důležité. Proto při vhodných příležitostech zařizujeme cesty pro zástupce médií, kteří tuto zkušenost mohou zprostředkovat velkému množství lidí, včetně našich dárců. Výjimečně máme možnost také zajistit cestu pro omezený počet našich příznivců – většinou to jsou lidé, kteří významně a dlouhodobě podporují naše programy a mají možnost dále šířit poslání UNICEF mezi svými spolupracovníky a partnery. Omezení počtu zahraničních návštěvníků je vedeno snahou udržet efektivnost našich programů: pokud chceme skutečně účinně pomáhat, naši pracovníci nemohou přerušovat práci proto, aby návštěvníkům z nejrůznějších částí světa ukazovali, jak pracují.

 • Dostanu na svůj dar potvrzení pro účely odečtení z daňového základu?

  Ano, Český výbor pro UNICEF Vám na požádání rád vystaví potvrzení o výši Vašeho daru.

 • Má UNICEF něco společného s organizací Světový fond dětí?

  Z důvodu častých dotazů našich příznivců na organizaci Světový fond dětí sdělujeme, že Světový fond dětí nemá s naší organizací vůbec nic společného. Aktivitu Světového fondu dětí (rozesílání adresných oslovení) jsme u nás zaznamenali cca v říjnu 2006 na základě upozornění a dotazů našich příznivců. Většina z nich nás považovala za stejnou organizaci – což nepřekvapuje, protože název i logo si Světový fond dětí zvolil velice podobné našemu. My jsme Dětský fond OSN – UNICEF (United Nations Children‘s Fund, původně United Nations International Children‘s Emergency Fund – odtud naše zkratka). Původní název souvisí s naléhavým charakterem pomoci, kterou jsme poskytovali v době našeho vzniku – UNICEF byl Valným shromážděním OSN založen v roce 1946 na pomoc dětem postiženým 2. světovou válkou. Na počátku padesátých let byla činnost UNICEF rozšířena o pomoc dětem, které jsou na tom nejhůře – dětem v nejchudších zemích světa. Od té doby pomáháme téměř ve 193 zemích, a to jak rozvíjením dlouhodobých programů pomoci, tak pomocí dětem v naléhavých situacích přírodních či válečných katastrof. I když spolupráce UNICEF s jinými mezinárodními i národními humanitárními organizacemi je při uskutečňování konkrétních programů pomoci a zejména při řešení následků katastrof častá, v žádné rozvojové zemi jsme se Světovým fondem dětí při spolupráci nesetkali.

Poznejte Přátele dětí

 • Nikola Marková, 31 let
  Nikola Marková, 31 let
  Já a moje rodina žijeme v části světa, kde se máme dobře, a tak když můžeme pomoci někomu, kdo se dobře nemá, pomůžeme. Hlavně dětem - neumím si představit, jaké to je, nemít jídlo pro dítě, které má hlad.
 • Marek Vrzal, 33 let
  Marek Vrzal, 33 let
  Naše dcera přišla na svět za dramatických okolností a já jsem si uvědomil propastný rozdíl mezi péčí o děti u nás a v nejchudších zemích. Moje příspěvky nejsou jen odpustek za to, že se u nás máme dobře, ale upřímná podpora činnosti UNICEF, ve které vidím hluboký smysl.
 • Kvido Štěpánek, 61 let
  Kvido Štěpánek, 61 let
  Když trpí dospělý, je to smutné a trpím s ním. Ale aby trpělo dítě - tam už je soucit málo. To prostě nemůže být!
 • Aneta Poklopová, Michal Uryč & Julinka
  Aneta Poklopová, Michal Uryč & Julinka
  Naší Julince je teprve 8 měsíců. Přišlo nám dobré posílat peníze UNICEF ne pod našimi jmény, nýbrž společně jménem Julie. A nastavili jsme trvalý příkaz do jejích 18 let, kdy se sama bude moci rozhodnout, zda bude chtít pokračovat.
 • Asaf Auerbach, 92 let
  Asaf Auerbach, 92 let
  Už od svých 77 let pobírám příplatek k důchodu, jakýsi sirotčí důchod pro ty, jejichž rodiče zahynuli během nacistické okupace a jimž v té době ještě nebylo 18 let. Jsem jedním z nich, rodiče byli zavražděni v Osvětimi 30. října 1944. Po válce jsem dostal sirotčí důchod po otci, zcela nedostatečnou částku, bez pomoci příbuzných a americké židovské charity nevím, co bych si počal. Dnes už jej nepotřebuji a jsou tu statisíce dětí, které pomoc naléhavě potřebují, nejspíš v současnosti se jejich počet závratně zvyšuje. Proto jsem se rozhodl dvě třetiny svého "sirotčího" důchodu věnovat ve prospěch potřebnějších. Táta s mámou by mne určitě pochválili.