Ochrana osobních údajů | UNICEF Česká republika

Nastavení cookies

Na těchto stránkách fungují cookies, které nám pomáhají zajišťovat funkčnost webu. Více o cookies

Prohlášení o ochraně osobních údajů

Využití cookies

Při návštěvě jakékoli webové stránky je pravděpodobné, že stránka získá nebo uloží informace ve vašem prohlížeči, a to většinou ve formě souborů cookie. Můžou to být informace týkající se vás, vašich preferencí a zařízení, které používáte. Většinou to slouží k vylepšování stránky, aby fungovala podle vašich očekávání. Informace vás zpravidla neidentifikují jako jednotlivce, ale celkově mohou pomoci přizpůsobovat prostředí vašim potřebám. Respektujeme vaše právo na soukromí, a proto se můžete rozhodnout, že některé soubory cookie nebudete akceptovat.

Prohlášení o ochraně osobních údajů

Základní pojmy

Osobní údaj – je každá informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě (subjektu údajů). Identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor (jméno, číslo, síťový identifikátor) nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.

Subjekt údajů (v tomto případě dárce, nebo příznivec) – je fyzická osoba, jíž se osobní údaje týkají. Subjekt údajů není právnická osoba. Údaje vztahující se výlučně k právnické osobě tak nejsou osobními údaji.

Správce osobních údajů (v tomto případě UNICEF ČR) – je subjekt, nerozhoduje jaké právní formy, který určuje účely a prostředky zpracování osobních údajů a za zpracování primárně odpovídá. Z povahy věci musí být u každého zpracování správce. Správce osobní údaje zpracovává pro účely vyplývající z jeho činnosti (např. zákonem stanovené povinnosti, ze smluv), ale může je zpracovávat i pro vlastní určené účely, např. pro své oprávněné zájmy, pokud tyto zájmy nepřevyšují zájem na ochraně základních práv a svobod fyzických osob.

Zpracovatel osobních údajů (v tomto případě UNICEF ČR a subjekty, které UNICEF pověří zpracováním osobních údajů) – je subjekt, kterého si správce najímá, aby pro něj prováděl s osobními údaji zpracovatelské operace. Jinými slovy zpracovatel zpracovává osobní údaje pro správce. Od správce se zpracovatel liší tím, že v rámci činnosti pro správce může provádět jen takové zpracovatelské operace, kterými jej správce pověří nebo vyplývají z činnosti, pro kterou byl zpracovatel správcem pověřen. Je nutné poznamenat, že zpracovatel je zpracovatelem pouze ve vztahu k osobním údajům poskytnutým správcem. Typickým zpracovatelem je např. call centrum, společnost zajišťující tisk a rozesílku adresného oslovení, externí mzdová účetní firma (či živnostník), poskytovatel cloudu (úložiště apod.)

1. Obecně

Český výbor pro UNICEF (dále jen „UNICEF“) zpracovává osobní údaje vždy v souladu s platnými právními předpisy, tj. se zákonem č. 101/2000 Sb. a s účinností od 25. května 2018 také v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 ze dne 27. dubna 2016. Následující text vysvětluje, jak s vašimi údaji nakládáme.

2. Kontaktní údaje

V případě dotazů, týkajících se ochrany osobních údajů, nebo za účelem uplatnění vašich práv, kontaktujte UNICEF a to:

 • písemně na adrese: UNICEF ČR, Rytířská 539/31, 110 00 Praha 1
 • e-mailem na: unicef@unicef.cz

3. Jaké osobní údaje jsou shromažďovány a zpracovávány?

Zpracováváme vámi poskytnuté informace jako například:

 • Jméno
 • Adresa
 • Telefonní číslo (pokud bylo poskytnuto)
 • E-mailová adresa (pokud byla poskytnuta)
 • Datum narození (pokud bylo poskytnuto)
 • Rodné číslo (pokud bylo poskytnuto)
 • IČO/DIČ (pokud bylo poskytnuto)
 • Číslo bankovního účtu (pokud bylo poskytnuto)
 • Způsob, jak jste se o nás dozvěděli – například prostřednictvím webu, na základě mediálních kampaní nebo doporučení od známého.

Poskytnutí vašich osobních údajů je dobrovolné. V případě jejich neposkytnutí však pravděpodobně nebudeme schopni správně přiřadit váš dar, zpracovat požadavek atd. Pokud se například rozhodnete poskytnout UNICEF dar a budete požadovat potvrzení pro daňové účely, můžeme jej vystavit pouze tehdy, když budeme schopni přiřadit dar k vašim osobním údajům. Když poskytnete UNICEF dar prostřednictvím našich webových stránek, sdělíme vám, jaké informace jsou vyžadovány a které údaje jsou nepovinné. V ostatních případech si můžete zvolit, zda UNICEF přístup ke svým údajům poskytnete – můžete například vypnout funkci cookies ve svém prohlížeči (ačkoliv v takovém případě je možné, že nebudete moci plně využít všechny sekce naší webové stránky).

4. Jak budou vaše osobní údaje použity?

UNICEF vaše osobní údaje použije pro následující účely:

 • ke zpracování jednorázových a pravidelných darů;
 • pro komunikaci s vámi ohledně vašeho dárcovství;
 • pro komunikaci s vámi ohledně žádostí o podporu projektů UNICEF;
 • pro informování o vámi podpořených projektech a výsledcích práce UNICEF;
 • k odpovědi a vyřízení jakékoliv stížnosti, dotazu nebo žádosti, s nimiž se na nás obrátíte;
 • k vyhovění vašim požadavkům při uplatnění vašich práv v souladu s právními předpisy o ochraně údajů, kdy například požadujete přístup k vašim osobním údajům;
 • k průzkumu vašich názorů a preferencí: čas od času rovněž využijeme vaše osobní údaje k tomu, abychom vás kontaktovali dopisem, telefonicky, SMS zprávou nebo e-mailem pro účely zjištění vašich názorů a preferencí;
 • k vylepšení uživatelského komfortu webu unicef.cz můžeme shromažďovat informace o způsobu, jakým využíváte náš web a přistupujete na něj. Webové stránky UNICEF využívají službu Google Analytics, která používá soubory cookies – více informací najdete na https://www.google.com/analytics/;
 • k plnění povinností uložených regulačními orgány, včetně spolupráce s regulačními orgány a pro účely našeho vlastního interního auditu;
 • k dodržování platných zákonů a předpisů, například zákona o veřejných sbírkách, zákona o archivnictví aj.

5. Jaký je právní rámec pro zpracování vašich osobních údajů?

Právní rámec je vymezen platným zákonem o ochraně osobních údajů. Obecně zpracováváme vaše osobní údaje v případech, kdy:

 • zpracování je nutné k plnění objednávky, smlouvy s vámi nebo k přijetí kroků, které jsou z vaší strany vyžadovány před uzavřením této smlouvy;
 • zpracování je v oprávněném zájmu UNICEF nebo jiné strany a vaše zájmy nebo práva na ochranu vašich osobních údajů nejsou před těmito zájmy upřednostněny;
 • dali jste souhlas se zpracováním vašich údajů
 • zpracování je nezbytné pro splnění zákonných povinností platných pro UNICEF.

Níže vysvětlujeme, jaké konkrétní zásady používáme pro jednotlivé účely zpracování. V případech, kdy se spoléháme na zásadu, že zpracování je v oprávněném zájmu UNICEF nebo jiné strany, vysvětlujeme v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů, o jaké zájmy se jedná.

Typ údajů/ zpracovatelská činnost Dodržování zákonných povinností Plnění smlouvy Oprávněný zájem UNICEF Souhlas
Podrobnosti o oprávněném zájmu, na němž se tato zásada zakládá
Marketing Ano K zasílání informací o naší činnosti a kampaních
Přijímání podnětů dárců a reakce na ně Ano Komunikace s dárci a odpovídání na dotazy dárců

UNICEF používá osobní údaje dárců k další komunikaci z důvodu, abychom vás prostřednictvím e-mailu, dopisu, telefonu, SMS zprávy, push notifikace nebo obdobným způsobem, informovali o našich kampaních, sbírkách, událostech atd., které by vás mohly zaujmout. Pokud si nepřejete, abychom vám v budoucnu zasílali aktuality o naší činnosti a další informativní sdělení, dejte nám to prosím vědět buď písemně na adrese UNICEF ČR, Rytířská 539/31, 110 00 Praha 1, nebo e-mailem na unicef@unicef.cz. Můžete rovněž zrušit odebírání novinek podle pokynů, které zahrneme do všech sdělení, jako jsou e-maily nebo textové zprávy, které vám zašleme;

6. Kdo bude mít přístup k vašim osobním údajům?

Vaše osobní údaje sdílíme s úzce vymezeným okruhem třetích stran.

Třetí strany, s nimiž sdílíme vaše data, zahrnují společnosti, které UNICEF poskytují služby nezbytné pro naplňování našeho poslání, mj.:

 • odborní poradci, mezi něž patří účetní, auditoři, právníci, další odborní poradci a obchodní kontakty; za účelem zlepšení řízení, podpory nebo rozvoje naší činnosti a naplňování zákonných a regulačních povinností;
 • poskytovatelé služeb; pro něž je nezbytné mít přístup k vašim osobním údajům za účelem služeb poskytovaných našim dárcům nebo UNICEF (včetně poskytovatelů služeb, kteří zpracovávají informace v našem zastoupení za účelem pomoci UNICEF provozovat vybrané interní mechanismy, jako například distribuci e-mailů, ukládání dat, poskytování informačních technologií a marketingových služeb, zákaznické služby a datovou analytiku;
 • regulační a jiné státní orgány; za účelem dodržování zákonných povinností

Tyto třetí strany se mohou nacházet na území České republiky, v dalších zemích v rámci Evropského hospodářského prostoru (EHP) nebo, ve výjimečných případech, jinde ve světě. Znění platných zákonů o ochraně osobních údajů se v těchto zemích mohou lišit. UNICEF vstupuje do smluvních vztahů výhradně s třetími stranami, u kterých jsme přesvědčeni, že dodržují odpovídající úroveň ochrany údajů s cílem chránit veškeré osobní údaje uchovávané v dané zemi a že tyto třetí strany budou vždy jednat v souladu s platnými zákony na ochranu osobních údajů.

7. Jak uchováváme vaše osobní údaje?

UNICEF má zavedena technická a organizační bezpečnostní opatření a investuje přiměřené zdroje na ochranu vašich osobních údajů před záměrnou nebo neúmyslnou manipulací, zničením, ztrátou, zneužitím, neoprávněným přístupem, úpravami nebo únikem.

Vámi poskytnuté osobní údaje uchováme v souladu s platnými zákony. Zároveň přijmeme přiměřené kroky, které povedou ke zničení nebo anonymizaci osobních údajů, které uchováváme v souladu s interními postupy a našimi zákonnými povinnostmi, pokud již tyto údaje nebudou nadále potřebné pro účely uvedené v odstavci 4 výše nebo pokud váš vztah s UNICEF zanikne.

8. Jaká práva máte ve vztahu ke svým osobním údajům?

Máte právo požádat o výpis vašich osobních údajů, které se nacházejí v našich databázích, a o popis toho, k jakým účelům vaše údaje používáme. Pokud se domníváte, že jakékoliv námi uchovávané údaje o vás jsou nepřesné nebo jejich další uchovávání za účelem, za kterým byly získány, již není nezbytné, můžete UNICEF požádat o jejich opravu nebo smazání. V případě jakýchkoliv změn nebo nepřesností u vašich osobních údajů nás prosím neprodleně informujte prostřednictvím níže uvedených kontaktních údajů.

Rovněž máte následující práva:

 • Přenositelnost údajů – v rozsahu, v němž je váš souhlas chápán jako právní základ pro zpracování osobních údajů a osobní údaje jsou zpracovány automaticky, máte právo obdržet všechny takovéto osobní údaje ve strukturovaném, obvykle používaném a strojově čitelném formátu a také po UNICEF vyžadovat jejich předání jinému správci, za předpokladu, že je to technicky proveditelné;
 • Právo na omezení zpracování – máte právo omezit zpracování svých osobních údajů pokud:
  • z jakýchkoliv důvodů nemůžete UNICEF podporovat, ale předpokládáte, že v budoucnu chcete UNICEF opětovně podpořit
  • zpochybníte správnost osobních údajů (dokud neprovedeme dostatečné kroky k nápravě nebo ověření jejich správnosti);
  • již nadále není nutné uchovávat osobní údaje pro účely zpracování, ale tyto údaje jsou vyžadovány pro vznik, uplatnění nebo ochranu právních nároků; nebo
  • je vámi vznesena námitka vůči zpracovávání na základě oprávněného zájmu a probíhá ověření, zda má UNICEF oprávněné důvody ve zpracovávání pokračovat.
  Pokud vaše osobní údaje podléhají těmto omezením, zpracujeme je pouze s vaším souhlasem nebo za účelem vzniku, uplatnění nebo ochrany právních nároků.
 • Právo na vyřazení, či výmaz – máte také právo po nás vyžadovat, abychom vaše osobní údaje vyřadili, nebo vymazali z databázového systému UNICEF (včetně souhlasu s přímým marketingem to však neplatí v případech, kdy má UNICEF jiná právní odůvodnění pokračovat ve zpracovávání vašich údajů nebo je jejich zpracovávání v oprávněném zájmu UNICEF).
 • Právo vznést námitku vůči zpracování z důvodu oprávněného zájmu – v rozsahu, v němž je zpracovávání vašich osobních údajů vedeno oprávněným zájmem UNICEF, máte právo vznést námitku vůči takovému zpracování, za předpokladu, že UNICEF neprokáže oprávněné důvody pro zpracování, které převyšují vaše zájmy, práva a svobody nebo pokud je nezbytné zpracovat vaše osobní údaje za účelem vzniku, uplatnění nebo ochrany právních nároků.

V souvislosti se všemi těmito právy prosím kontaktujte UNICEF a komunikaci označte nadpisem „Uplatnění práv(a) subjektu údajů“. UNICEF je možné kontaktovat písemně na adrese UNICEF ČR, Rytířská 539/31, 110 00 Praha 1, nebo e-mailem na unicef@unicef.cz

Pokud chcete podat stížnost na způsob, jakým bylo s vašimi osobními údaji nakládáno, kontaktujte nás a vaše stížnost bude prošetřena. Máte rovněž právo podat stížnost k dozorujícímu orgánu (tj. Úřad na ochranu osobních údajů ČR, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7).

9. Změny v tomto prohlášení

Údaje v tomto prohlášení mohou být průběžně aktualizovány, a to s odkazem na vývoj implementace Obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR).

10. Seznam zpracovatelů osobních údajů spolupracujících s UNICEF ČR

 • ABRA Software, a. s.
 • Česká mailingová společnost, s. r. o.
 • Česká pošta, s. p.
 • DirectData, s. r. o.
 • Eficia Praha, spol. s r. o.
 • Centrum digitálních služeb MINO
Vaše pomoc je pomocí dětem
Takto můžete pomoci:
Vaše pomoc je pomocí dětem
Takto můžete pomoci: