Dědictví | UNICEF Česká republika

Nastavení cookies

Na těchto stránkách fungují cookies, které nám pomáhají zajišťovat funkčnost webu. Více o cookies

hero image

Pomozte dětem darem ze závěti

Darů ze závěti na podporu UNICEF v poslední době celosvětově přibývá – zřejmě i proto, že ve věku zůstavitelů začala být generace lidí, kteří v dětství osobně zažili pomoc UNRRA a UNICEF bezprostředně po 2. světové válce.

Od 13. září do 13. listopadu 2023 lze proplatit notářský poplatek za sepsání závěti všem dárcům a dárkyním, kteří ve své poslední vůli pamatují na dobročinnou organizaci blízkou jejich srdci. Více informací najdete zde.

UNICEF ČR je členem koalice Za snadné dárcovství, která sdružuje hlavní české neziskové organizace a o možnosti pomoci formou odkazu v závěti informuje v kampani Závěť pomáhá. Cílem této kampaně je informovat veřejnost o smyslu a výhodách sepsání závěti, poskytnout jim všechny důležité informace, co je k tomuto úkonu zapotřebí či jaké typy závětí existují – včetně odkazu na dobročinné účely, který je vhodným řešením pro lidi bez příbuzných, jejichž majetek tak nepropadne státu.

V roce 2020 UNICEF navázal spolupráci s Mezinárodní unií notářství (UINL), která bude informovat notářské organizace v 89 zemích světa o možnostech finanční a další podpory programů UNICEF na pomoc dětem.

Darujte prostřednictvím závěti trvalý odkaz těm nejpotřebnějším dětem – jakákoliv částka, kterou na programy UNICEF věnujete, zajistí výživu, pitnou vodu, zdravotní péči, ochranu a vzdělání pro děti, které tuto pomoc potřebují nejvíce.

Jak je možné darovat část dědictví?

I když je sepsání závěti relativně jednoduchý úkon, doporučujeme poradit se s notářem. Odkázat majetek nebo část, pro kterou se rozhodnete, je možné několika způsoby:

 1. prostřednictvím závěti
 2. prostřednictvím dědické smlouvy
 3. prostřednictvím odkazu

1. Závěť

Závětí můžete věnovat celý majetek nebo jeho část – přesně vyjádříte, kdo dědí jednotlivé části Vašeho majetku, a to včetně případných dluhů. Každá závěť musí být sepsána písemně a splňovat některé další náležitosti podle toho, jaký typ závěti zvolíte. Každou závěť je možné zrušit jejím zničením, odvoláním či sepsáním nové závěti.

Závěť sepsaná notářem

Závěť sepsaná spolu s notářem je nejjistějším typem závěti. Notář zaručí, že budou splněny všechny zákonné podmínky, poradí se zvolením toho nejvhodnějšího způsobu, jak odkázat dědictví, a zanese závěť do Evidence právních jednání pro případ smrti, takže nehrozí, že by se o ní při projednávání dědictví nevědělo. O sepsání závěti můžete požádat kteréhokoli notáře. Notářovi za sepis závěti a uložení v Evidenci zaplatíte částku, která nezávisle na hodnotě majetku činí 1.800 Kč bez DPH. Do Evidence může notář zaevidovat i závěť, kterou jste s ním nesepsali. Za takovou úschovu a evidenci zaplatíte 1.100 Kč bez DPH.

Závěť vlastnoruční

Tato forma závěti může být sepsána bez notáře a svědků. Stačí, když závěť napíšete vlastní rukou. Takto sepsanou závěť můžete uložit doma, u osoby, které důvěřujete, či předat do úschovy notářovi, který ji za poplatek zaeviduje v Evidenci právních jednání pro případ smrti. Pokud nevyužijete služby notáře, může se stát, že se na závěť při projednávání dědictví zapomene, případně bude závěť obsahovat formální chyby, což by mohlo zkomplikovat její platnost.

Závěť napsaná za účasti svědků

Závěť můžete sepsat za účasti dvou svědků. Tato forma závěti nemusí být sepsána vlastní rukou, stačí jen podpis. Každý svědek se musí také podepsat, uvést svou adresu bydliště, své datum narození. Svědkem však nemůže být každý – například nikdo nemůže dosvědčit pasáž, ve které dostává část majetku přímo on sám. Přesné znění podmínek pro svědky závěti naleznete v ustanovení § 1539 – § 1541 nového občanského zákoníku. Stejně jako u vlastnoruční závěti, i zde se doporučuje dát závěť notářovi do úschovy.

2. Dědická smlouva

Dědickou smlouvu je možné uzavřít společně s dědicem na celý či část majetku. Na rozdíl od závěti není možné dědickou smlouvu později jednostranně odvolat nebo měnit, můžete tak činit jen dohodou s dědicem. Je proto třeba si uzavření dědické smlouvy dobře rozmyslet. Výhodou je, že se na využití daru dohodnou obě strany předem přímo v dědické smlouvě.

Notářská služba

Dědická smlouva se uzavírá za přítomnosti notáře, který ji poté zanese do Evidence právních jednání pro případ smrti. Poplatek za tyto notářské služby se pohybuje od 0,05 % do 2 % hodnoty majetku, který je předmětem dědické smlouvy.

3. Odkaz

Odkazem nařizujete konkrétnímu dědicovi, aby dal část zděděného majetku někomu jinému – může se jednat o peníze, věci, spoření na účtu, nemovitost apod. Lidé využívají formu odkazu, pokud chtějí odkázat někomu jen menší dar (například několik tisíc korun), odkázat jednu konkrétní věc (například knihovnu), jejíž hodnota by neměla činit většinu dědictví. Odkázaná věc se nenabývá přímo při procesu dědictví, ale musí ji předat sám dědic, což snižuje jistotu, že odkaz bude skutečně splněn. Na rozdíl od dědiců, kteří nabývají spolu s dědictvím i případné dluhy, ten, kdo dostane dar odkazem, není odpovědný za žádné dluhy z dědictví.

Odkaz je možné zřídit v závěti i v dědické smlouvě. I zde platí, že nejjistější způsob uzavření odkazu je za přítomnosti notáře, jehož služby jsou zpoplatněny stejně jako u závěti či dědické smlouvy.

Chci podpořit UNICEF prostřednictvím závěti. Jak to mám udělat?

Pokud se rozhodnete pro podporu UNICEF, záleží jen na Vás, jaký způsob z výše popsaných možností si vyberete. V každém případě doporučujeme konzultaci s notářem. Údaje pro jednoznačné určení naší organizace jsou následující:

Český výbor pro UNICEF
Zvláštní organizace pro zastoupení českých zájmů v mezinárodních nevládních organizacích, zapsaná pod spisovou značkou L 5370 u Městského soudu v Praze.
Sídlo: Rytířská 539/31, 110 00 Praha 1
IČO: 15888177

Musím odkazovat celý svůj majetek?

Odkázat můžete celý svůj majetek či jeho část. Záleží jen na Vašem rozhodnutí. Odkázat lze peníze i nemovitý majetek (auto, umělecká díla, autorská práva, životní pojištění). Z daru na dobročinné účely se neplatí žádná daň.

Kdo po mně dědí, pokud nesepíši závěť?

Pokud nesepíšete závěť, dědí podle nového občanského zákoníku dědicové, kteří jsou rozděleni do šesti dědických tříd. První třídu tvoří nejbližší rodina (děti a manžel/ka). Pokud nemáte nikoho z této dědické skupiny, dědí vzdálenější příbuzní z dalších dědických tříd. Nevlastní děti a nevlastní sourozenci nejsou zařazeni v žádné dědické třídě. Mohou být však zařazeny do druhé či třetí dědické třídy jako tzv. spolužijící osoby, pokud žily nejméně rok před smrtí zůstavitele spolu s ním ve společné domácnosti.

Mohu někoho v závěti vynechat?

Není možné ze závěti vynechat takzvané neopomenutelné dědice. Když je vynecháte, neznamená to neplatnost závěti, ale neopomenutelní dědicové musí dostat jejich povinný díl: nezletilí potomci alespoň ¾ jejich zákonného dědického podílu, zletilí alespoň ¼. Výjimkou je případ, kdy své potomky vydědíte.

Mohu sepsat závěť společně s manželem/manželkou?

Společná závěť více lidí je neplatná. Pokud by manželé chtěli sepsat závěť, musí tak učinit každý zvlášť.

Co se stane s mým majetkem, pokud nemám dědice a nesepíši závěť?

Zemře-li člověk bez zanechání jakýchkoliv zákonných dědiců a zároveň nesepsal za svého života závěť, dědictví připadá státu jako tzv. odúmrť.

Mohu odkazovat majetek, který patří do společného jmění manželů?

Pokud má zůstavitel manžela/manželku, získává partner zůstavitele polovinu majetku ze společného jmění manželů. Teprve poté se dědí část majetku, která náležela jen zůstaviteli.

Kolik stojí sepsání závěti u notáře?

O sepsání závěti můžete požádat kteréhokoli notáře. Notářovi za sepsání závěti a uložení v Centrální evidenci závětí zaplatíte částku, která nezávisle na hodnotě majetku činí 1.800 Kč bez DPH. V evidenci může notář zaevidovat i závěť, která nebyla sepsána přímo s ním. Za úschovu a evidenci zaplatíte notářovi 1.100 Kč bez DPH.

V případě, že sepíši závěť ve prospěch UNICEF, může si stát dělat nárok na dědickou daň?

Podle zákona je od dědické daně osvobozeno nabytí majetku, které je určeno na zabezpečování činnosti v oblasti výchovy a ochrany dětí a mládeže, vývoje a vzdělávání, vědy, výzkumu, školství. O vyměření a placení dědické daně rozhoduje vždy v konkrétním případě příslušný finanční úřad.

Mohu změnit jednou napsanou závěť?

Ano, svou závěť můžete kdykoli změnit, odvolat či zrušit sepsáním nové závěti.

Mohu odkázat nemovitý majetek, umělecké dílo, předmět nebo výtěžek z životního pojištění?

V případě odkázání nemovitého majetku je třeba věc co nejvíce konkretizovat, aby nemohla být zaměnitelná s ničím jiným. Tímto způsobem je možné odkázat byt, dům, auto, umělecké dílo, výtěžek ze sjednaného životního pojištění atd.

Potřebujete poradit?

Monika Čadová Legacy Coordinator
 • 604 694 080
 • mcadova@unicef.cz
Další informace o darování ze závěti najdete na www.jaknapsatzavet.cz

Pro informace o dědickém řízení doporučujeme obrátit se na kvalifikovaného notáře. S jeho vyhledáním vám pomůže Notářská komora ČR.

Příběhy našich dárců

 • article-pic

  Pan Karel Gellner pomohl vybudovat školu ve Rwandě

  Pan Karel Gellner, synovec známého básníka a malíře Františka Gellnera, se narodil v Mladé Boleslavi. Pan Karel Gellner byl člověk velmi skromný, ale s velikým srdcem na dlani. Ve své závěti pamatoval na ty nejpotřebnější, kterým ostatně pomáhal už během svého života. Na programy UNICEF věnoval majetek v úctyhodné výši 1 255 000 Kč. Dar ze závěti pana Karla Gellnera (na fotografii u dětí) přispěl mj. na vybudování školky v provincii Musanze ve Rwandě.


   

 • article-pic

  Pan Miroslav Kratochvíl vyznával celý život skautské ideály

  Pan Miroslav Kratochvíl († 87 let) z Kolešovic u Rakovníka odkázal veškerý svůj majetek ve výši 203 099 Kč na pomoc dětem. Pan Kratochvíl byl horlivým členem skautu a skautské ideály vyznával celý život. Řídil se heslem “Dobrý skutek každý den“. Díky odkazu UNICEF budou jeho ideály pokračovat v životech dětí, kterým pan Kratochvíl zajistil šanci na lepší budoucnost.


   

 • article-pic

  Paní Eva Frolková odkázala veškerý majetek na pomoc dětem

  Paní Eva Frolková († 96 let) byla snachou moravského malíře Antoše Frolky (žák Joži Úprky). Celý život si velice přála mít velikou rodinu, ale její manželství zůstalo bezdětné. Veškerý svůj movitý majetek ve výši 1,9 milionu Kč proto věnovala na zlepšení životů nejchudších dětí prostřednictvím programů UNICEF.