Na co se často ptáte

Co znamená UNICEF?

1946 – 1953:  Mezinárodní dětský fond neodkladné pomoci (United Nations International Children’s Emergency Fund)
od 1953:  Dětský fond OSN (United Nations Children’s Fund)

Dětský fond OSN – UNICEF je hlavní světovou organizací, která se celosvětově zabývá ochranou a zlepšováním životních podmínek dětí a podporou jejich přežití a všestranného rozvoje.

Založen byl v roce 1946, původně jako Mezinárodní dětský fond neodkladné pomoci pro pomoc dětem, postiženým 2. světovou válkou. Od roku 1953 se UNICEF, již pod názvem Dětský fond OSN, stal trvalou součástí Organizace spojených národů, specializovanou na programovou pomoc strádajícím dětem celého světa. Původní zkratka UNICEF zůstala zachována.

Největší část pomoci směřuje do těch částí světa, kde je situace dětí nejtíživější. Za více než půlstoletí své činnosti pomohl UNICEF ochránit životy stovek milionů dětí, celkem dnes působí ve více než 150 zemích a oblastech světa.
 

Co dělá UNICEF v České republice?

Hlavním úkolem UNICEF v ČR je získávat podporu pro celosvětovou ochranu dětských práv. Prostřednictvím kampaní na dodržování práv dětí v ČR i ve světě UNICEF získává partnery mezi nevládními organizacemi, školami, nemocnicemi, firmami, apod. a získává prostředky pro mezinárodní programy pomoci dětem.
 

Čím se UNICEF liší od jiných nadací a organizací?

UNICEF se odlišuje zejména ve dvou hlavních oblastech:

 1. Jsme největší organizací, která se zaměřuje na děti a ochraňuje jejich práva. Působíme takřka ve všech zemích světa (takže v případě aktuální potřeby pomoci v krizových situacích katastrof jsme připraveni okamžitě zasáhnout), máme světově uznávané odborníky a za více než 70 let činnosti také konkrétní výsledky, např. naše očkovací kampaně zachrání každý rok životy 3 milionů dětí.
   
 2. UNICEF působí mezinárodně jako tzv. mezivládní organizace. To znamená, že máme mandát vstupovat do formálních vztahů s vládami jednotlivých zemí a můžeme ovlivňovat, jakým způsobem státy zajišťují dodržování dětských práv na svém území.
   

Jaká část z mého daru se skutečně dostane k dětem?

Administrativní náklady UNICEF v roce 2017 činily 6 %, další 3 % tvořily investice, fundraising a koordinace. To znamená, že 91 % z každého daru je využíváno na přímou programovou pomoc dětem.

Náklady na jednotlivé programy byly v roce 2017 rozděleny následovně:

 • Zdraví dětí – $ 1 374 mil. (25,2 %)
 • Vzdělání dětí – $ 1 184,8 mil. (21,7 %)
 • Voda, hygiena, sanitace – $ 1 018,6 mil. (18,7 %)
 • Ochrana dětí – $ 689,7 mil.(12,7 %)
 • Výživa dětí – $ 665,4 mil. (12,2 %)
 • Sociální začleňování – $ 413 mil. (7,6 %)
 • HIV/AIDS – $ 88,4 mil. (1,5 %)


UNICEF je součástí OSN. Proč se tedy obrací se žádostí o podporu na soukromé osoby nebo firmy?

UNICEF sice je organizací OSN, avšak není na rozpočet OSN napojen. Všechny programy pomoci, zaměřené na očkování, vzdělání, přístup k nezávadné vodě, lepší výživu a hygienu, může uskutečňovat pouze díky dobrovolným příspěvkům vlád, firem a jednotlivců.

UNICEF byl založen po 2. světové válce pouze jako dočasná organizace a nebyl součástí obvyklé rozpočtové struktury OSN. I poté, co se stal trvalou organizací OSN, způsob jeho financování zůstal nezměněn.

Pokud jde o pomoc dětem, jakákoli částka pomůže. Mnoho potřebných programů UNICEF nemůže rozvíjet právě z nedostatku financí: např. programy pomoci v Jižním Súdánu jsou v současné době pokryty pouze ze 72 %.
 

Jak je hospodaření UNICEF kontrolováno?

UNICEF, jako mezinárodní organizace, podléhá kontrole mezinárodního týmu auditorů, přičemž každý rok na kontrolu vysílá své auditory jiná země, čímž je zajištěna nestrannost a objektivita. Výsledky kontroly jsou každoročně publikovány ve Výroční zprávě.

Národní výbory UNICEF navíc podléhají kontrole místních úřadů. V České republice to např. znamená, že předkládáme vždy do konce března vyúčtování veřejných sbírek (příjmy i výdaje) za předchozí rok Odboru daní, poplatků a cen na Magistrátu hl. města Prahy (ten sbírky povoluje) a také  příslušnému finančnímu úřadu. Naše hospodaření dále kontroluje interní Revizní komise a registrovaný externí auditor.
 

Jakým způsobem UNICEF zajišťuje efektivitu vložených prostředků a ochranu proti případnému zneužití?

V každé zemi, kde UNICEF pomáhá, máme vlastní zastoupení a střežený sklad, kde jsou uschovány zdravotnické potřeby, léky, výživa a vše ostatní, co pro svou práci využíváme. Velikost zastoupení odpovídá velikosti země a rozsahu místních programů, může to být několik jednotlivců až několik set lidí (např. v Indii).

UNICEF v maximální míře využívá místní pracovníky, kteří znají místní jazyk, kulturu a dokáží zajistit přijetí našich programů, avšak v každé zemi je přibližně 10 % pracovníků mezinárodních, kteří "rotují" a zajišťují kontrolu a takové programy, jejichž rozvoj může být v dané zemi politicky citlivý (protože působíme i v problematických zemích, jako je např. Irák nebo Barma, nemůžeme vystavovat místní pracovníky riziku pronásledování nebo diskriminace).

Tam, kde to je možné, využíváme také dobrovolníků - např. očkovací kampaně jsou založeny na práci tisíců vyškolených dobrovolných zdravotníků, kteří jdou dům od domu a proočkují děti i v té nejméně přístupné vesnici.
 

Nejsou programy UNICEF pouhou „náplastí“ na problémy? Nabízíte také trvalé řešení?

V případě ohrožení života dětí a civilního obyvatelstva, např. během ozbrojených konfliktů a přírodních katastrof, UNICEF zajišťuje okamžitou humanitární pomoc ve formě pitné vody, výživy, první pomoci, apod. tak, aby přežilo co nejvíce dětí.

Smyslem naší práce je však mnohem více než samotné přežití: věříme, že vzdělání, zdraví, rovnoprávnost a ochrana jsou právem, nikoli výsadou, každého dítěte na světě. 

UNICEF na celém světě rozvíjí jednoduché, ale účinné programy, které významně zvyšují šanci dětí přežít, zdravě se vyvíjet, chodit do školy a prožít produktivní a bohatý život.

Mezi hlavní výsledky dlouhodobé rozvojové pomoci patří mj.:
• Za posledních 40 let se předpokládaná délka života v rozvojovém světě zvýšila o 20 let.
• Za posledních 30 let se negramotnost dospělých snížila z 47 % na 25 %.
• Za posledních 20 let se počet lidí žijících v extrémní chudobě, tj. za méně než 1 dolar na den, snížil o 200 milionů, ačkoli ve stejném období počet obyvatel světa vzrostl o 1,6 miliardy.
• Za posledních 10 let získalo 816 milionů lidí přístup k pitné vodě.
• Očkovací programy každý rok zachrání životy 3 milionům dětí.


Dozvím se, kterému dítěti UNICEF pomohl právě díky mému daru?

UNICEF pomáhá ve více než 150 zemích světa částkou přesahující 5 miliard dolarů ročně. V loňském roce bylo díky podpoře dárců pořízeno například také:

 • 26,4 milionu moskytiér, 9,9 milionu rychlých testů na zjištění malárie a 14,6 milionu léků proti malárii na bázi artemisininu
 • 2,71 miliardy dávek vakcín, 819 milionů injekčních stříkaček a chladicí boxy a zařízení pro uchovávání vakcín v hodnotě 40,6 milionu dolarů
 • 70,3 milionů sáčků orální rehydratační soli a 136 milionů odčervovacích tablet
 • 13,2 milionů rychlých diagnostických testů na zjištění HIV a 15,2 milionů balení antiretrovirových léků pro více než 808 000 pacientů na 1 rok do 32 zemí
 • 91 853 zdravotnických sad první pomoci
 • 10,5 milionu rychlých diagnostických testů na zjištění HIV
 • 701,5 milionu tablet na čištění vody, 86 147 souprav na vodu a sanitaci a 17 967 rodinných souprav na ochranu proti ebole
 • 30 440 tun terapeutické stravy Plumpy’Nut, 514 milionů kapslí vitaminu A, 289,3 milionu tablet zinku a 346 milionů sáčků mikronutričních živin v prášku
 • 106 202 souprav Škola v krabici, 21 877 souprav pro sport a volný čas dětí a 13 095 souprav herních pomůcek a hraček pro nejmenší děti 
 • učebnice a osvětové materiály v celkové hodnotě 55 milionů dolarů

Přesné údaje o využití získaných prostředků a rozdělení na jednotlivé programy jsou pravidelně publikovány ve Výroční zprávě. Národní výbory také průběžně informují o výsledcích konkrétních projektů, které díky dárcům ze svých zemí podpořily. Např. když jsme s pomocí českých dárců realizovali zavedení pitné vody do vesnici Myange ve Rwandě, významně to snížilo nemocnost místních dětí  a díky obnovení práce školní jídelny zvýšilo školní docházku během půl roku o 620 dětí.

Vzhledem k počtu dětí, kterým UNICEF pomáhá, však není možné zjistit jméno dítěte, kterému Váš dar pomohl. To by nepřijatelně zvýšilo administrativní náklady a také způsob práce přímo na místě: naši pracovníci se prioritně věnují programům pomoci, zejména v krizových situacích.

Máme zkušenost, že dárci často dávají přednost určité zemi nebo programu, zejména těm, které jsou významně prezentovány v médiích, což může vést k nerovnováze mezi potřebami a zdroji. Například vzdělání a osvěta jsou velice důležité programy, která však z hlediska dárců nejsou tak přitažlivé, jako programy zaměřené na výživu, zdravotní péči nebo pitnou vodu. UNICEF má vynikající systém, který zajišťuje, že žádná oblast není zanechána bez potřebné pomoci.
 

Zajišťuje UNICEF tzv. „adopce na dálku“?

Posláním UNICEF je pomáhat těm dětem, které pomoc potřebují nejvíce. Adopce na dálku (v angličtině child sponsorship) se neslučují s naší filozofií odstraňovat komplexně příčiny problémů (tedy např. příčiny, proč děti nechodí do školy) a zajistit trvalou pomoc prostřednictvím zapojení celé rodiny a komunity.

UNICEF je proti tomu, aby děti v rozvojových zemích musely nosit školní uniformy, protože to je nadměrnou zátěží pro chudé rodiny, které si nemohou dovolit každý rok kupovat novou uniformu pro své děti. Z této povinnosti pouze bohatnou výrobci školních uniforem. UNICEF také s vládami jednotlivých zemí vyjednává zavedení bezplatné základní školní docházky. Tato práce přináší šanci na lepší život pro mnohem větší počet dětí. Například odstranění školného do čtyř dětí na rodinu vedlo v Ugandě k 100% nárůstu školní docházky během jediného školního roku.

Pro laskavé dárce, kteří chtějí programy pomoci podporovat pravidelně, máme program Přátelé dětí UNICEF. Ten spočívá v tom, že každý měsíc člověk přispívá jím určenou částku - např. za příspěvek 50 Kč měsíčně je možné za rok proočkovat 1 dítě proti 6 smrtelným dětským nemocem. Vždy v únoru dárcům posíláme materiál, jak jsme v minulém roce pomáhali dětem.
 

Co mám dělat, když chci jet pracovat jako dobrovolník do Afriky nebo jiné rozvojové oblasti?

Pokud máte alespoň bakalářský diplom, jazykové schopnosti a několik let profesionální zkušenosti, můžete se přihlásit do programu organizace United Nations Volunteers (UNV). Ta zprostředkovává dobrovolnou práci v rámci humanitárních programů jednotlivých organizací OSN (tedy i UNICEF) - více informací naleznete na adrese www.unv.org. Tato organizace má zastoupení také v ČR na adrese:
 
Národní kontaktní místo pro spolupráci s dobrovolníky OSN
Thámova 181/20
186 00 Praha 8
Tel.: 224 827 047
Fax: 224 826 054
E-mail: nkmunv@polytechna.eu
www.polytechna.eu

Informace o možnostech dobrovolné spolupráce i pracovních příležitostech naleznete také na internetové stránce světového UNICEF www.unicef.org.

Práce UNICEF by bez zapojení dobrovolníků nebyla vůbec myslitelná - ve většině případů však při práci pro UNICEF v terénu dáváme přednost místním dobrovolníkům – tedy lidem, kteří dokonale ovládají místní jazyky a znají také místní kulturu a zvyklosti.
 

Mohu se jet podívat přímo do některé rozvojové země, jak UNICEF pracuje?

Informování dárců o výsledcích jejich pomoci považujeme za velmi důležité. Proto při vhodných příležitostech zařizujeme cesty pro zástupce médií, kteří tuto zkušenost mohou zprostředkovat velkému množství lidí, včetně našich dárců. Výjimečně máme možnost také zajistit cestu pro omezený počet našich příznivců – většinou to jsou lidé, kteří významně a dlouhodobě podporují naše programy a mají možnost dále šířit poslání UNICEF mezi svými spolupracovníky a partnery.

Omezení počtu zahraničních návštěvníků je vedeno snahou udržet efektivnost našich programů: pokud chceme skutečně účinně pomáhat, naši pracovníci nemohou přerušovat práci proto, aby návštěvníkům z nejrůznějších částí světa ukazovali, jak pracují.
 

Dostanu na svůj dar potvrzení pro účely odečtení z daňového základu?

Ano, Český výbor pro UNICEF Vám na požádání rád vystaví potvrzení o výši Vašeho daru.


Má UNICEF něco společného s organizací Světový fond dětí?

Z důvodu častých dotazů našich příznivců na organizaci Světový fond dětí sdělujeme, že Světový fond dětí nemá s naší organizací vůbec nic společného.

• Aktivitu Světového fondu dětí (rozesílání adresných oslovení) jsme u nás zaznamenali cca v říjnu 2006 na základě upozornění a dotazů našich příznivců. Většina z nich nás považovala za stejnou organizaci - což nepřekvapuje, protože název i logo si Světový fond dětí zvolil velice podobné našemu.

• My jsme Dětský fond OSN - UNICEF (United Nations Children‘s Fund, původně United Nations International Children‘s Emergency Fund - odtud naše zkratka). Původní název souvisí s naléhavým charakterem pomoci, kterou jsme poskytovali v době našeho vzniku - UNICEF byl Valným shromážděním OSN založen v roce 1946 na pomoc dětem postiženým 2. světovou válkou. Na počátku padesátých let byla činnost UNICEF rozšířena o pomoc dětem, které jsou na tom nejhůře - dětem v nejchudších zemích světa. Od té doby pomáháme téměř ve 160 zemích, a to jak rozvíjením dlouhodobých programů pomoci, tak pomocí dětem v naléhavých situacích přírodních či válečných katastrof.
 
• I když spolupráce UNICEF s jinými mezinárodními i národními humanitárními organizacemi je při uskutečňování konkrétních programů pomoci a zejména při řešení následků katastrof častá, v žádné rozvojové zemi jsme se Světovým fondem dětí při spolupráci nesetkali.