O nás

  1. Úvod 
  2. Čím se zabýváme
  3. Kde působíme
  4. Způsob financování
     

1. Úvod (vymezení a organizační struktura)

UNICEF (Dětský fond OSN) pracuje ve více než 190 zemích světa, kde dětem pomáhá přežít a podporuje jejich rozvoj, od narození až do dospělosti. UNICEF dětem zajišťuje zdravotní péči, výživu, pitnou vodu a hygienu, základní vzdělání pro všechny chlapce i dívky a ochranu před násilím, zneužíváním a riziky nemoci AIDS. Práce UNICEF je financována výhradně z dobrovolných příspěvků, přičemž na programy pomoci jde více než 90 procent ze získaných prostředků.
 
Založen byl v roce 1946, původně jako Mezinárodní dětský fond neodkladné pomoci (United Nations International Children’s Emergency Fund) pro pomoc dětem, postiženým 2. světovou válkou. Od roku 1953 se UNICEF, již pod názvem United Nations Children’s Fund, stal trvalou součástí Organizace spojených národů, specializovanou na programovou pomoc strádajícím dětem celého světa a na krizovou pomoc v situacích katastrof. Původní zkratka UNICEF zůstala zachována.

Největší část pomoci směřuje do těch částí světa, kde je situace dětí nejtíživější - do nejchudších zemí a do oblastí stižených přírodní nebo válečnou katastrofou. Za více než půlstoletí své činnosti pomohl UNICEF zachránit životy stovek milionů dětí.

Velkou podporou UNICEF v jeho činnosti ve prospěch dětí bylo přijetí Úmluvy o právech dítěte Valným shromážděním OSN v roce 1989.

UNICEF je mezivládní organizace, a tak při prosazování svých cílů může přímo spolupracovat s vládami jednotlivých zemí i s nevládními organizacemi.

Z charakteru UNICEF jako dobrovolné organizace vyplývá, že kromě profesionálních pracovníků UNICEF se na jeho práci významně podílejí dobrovolní spolupracovníci.
 

Organizační struktura

UNICEF uskutečňuje své programy pomoci dětem ve 155 zemích a oblastech světa prostřednictvím svých stálých zastoupení v těchto zemích (tzv. field offices nebo také country offices). Jejich činnost koordinuje 7 regionálních ústředí (v Panama City, Ženevě, Bangkoku, Nairobi, Ammánu, Káthmándú a Dakaru). Hlavní ústředí UNICEF, které vytváří globální strategii a stanovuje hlavní priority pro pomoc dětem, sídlí v New Yorku.

Pro potřeby výzkumu a vzdělávání působí ve Florencii Výzkumné centrum dítěte (UNICEF Innocenti Research Centre), s jehož výsledky výzkumu ve formě publikací se můžete seznámit přímo na webstránce centra, event. si je objednat v tištěné podobě z pravidelně aktualizované webové nabídky. Centrální sklad (UNICEF Supply Division), který zajišťuje zásobování a distribuci dodávek UNICEF do terénu, působí v Kodani. Kromě toho má UNICEF specializovaná pracoviště v Bruselu a Tokiu, jež se soustředí na prosazování dětských práv a podporu fundraisingu.


Organizační strukturu UNICEF tvoří také 34 zastoupení UNICEF ve vyspělých zemích (tzv. Národních výborů pro UNICEF). Národní výbory se zabývají zejména prosazováním Úmluvy o právech dítěte a činnosti UNICEF, osvětovou a vzdělávací činností a shromažďováním finančních prostředků pro programy pomoci dětem ve světě. UNICEF ČR je od roku 1991 jedním z nich, naše Stanovy naleznete zde.

Činnost celé organizace je řízena Výkonnou radou, která je složena z 36 volených zástupců z jednotlivých oblastí světa, a to na období 3 let. Současnou výkonnou ředitelkou UNICEF je paní Henrietta Fore (USA).


 

2. Čím se UNICEF zabývá

Všechny děti bez rozdílu rasy, pohlaví a původu mají právo na zdraví a přiměřenou výživu, vzdělání, ochranu před konflikty, týráním a jakýmkoliv zneužíváním a vykořisťováním. Milionům dětí zejména v rozvojových zemích jsou však tato elementární práva dosud odepřena.

UNICEF aktivně pracuje ve více než 150 zemích a oblastech světa, kde ve spolupráci s národními vládami příslušných zemí a s místními organizacemi rozvíjí a podporuje dlouhodobé programy pomoci. Od počátku svého vzniku poskytuje také okamžitou pomoc v nouzi dětem a ženám v zemích a oblastech postižených válečným konfliktem nebo přírodní katastrofou.
 
 

Dlouhodobé programy UNICEF

Každou hodinu ve světě umírá přibližně 800 dětí mladších 5 let – většina z nich v chudých rozvojových zemích a z důvodů, kterým lze předcházet. Děti tohoto věkového období jsou nejvíce ohroženou skupinou populace. Dlouhodobé programy UNICEF, zaměřené na očkování, přístup k nezávadné vodě, lepší výživu a hygienu, vzdělávání, apod., dávají šanci na přežití stále většímu počtu dětí.
 
  • Zdraví a výživa
Klíčem pro ochranu milionů dětských životů je pravidelná prevence očkováním a dodáváním nutných doplňků k výživě, jako jsou jód, vitaminy, železo apod., ale také ochrana mateřství a podpora kojení. Očkování proti 6 dětským smrtelným chorobám (spalničky, tuberkulóza, tetanus, záškrt, černý kašel, dětská obrna) pomohlo dožít se dospělosti stovkám milionů dětí. Dětskou obrnu se díky programům očkování podařilo již téměř vymýtit.

Velkým celosvětovým zdravotním a sociálním problémem zůstává HIV/AIDS. Zejména v rozvojových zemích (nejvíce v Africe) je toto onemocnění tragédií nepředstavitelného rozsahu: do konce roku 2013 ztratilo z důvodu AIDS jednoho nebo oba rodiče 17,7 milionů dětí, 3,2 milionu z tohoto počtu tvoří děti, které jsou samy nemocné – naprostá většina z nich se smrtelným virem nakazila od svých matek v průběhu těhotenství, porodu nebo kojení. Bez lékařské pomoci polovina těchto dětí zemře ještě dříve, než oslaví své druhé narozeniny.

UNICEF těmto problémům věnuje velikou pozornost, a to s důrazem na jejich efektivní prevenci a s vědomím, že důsledná prevence není možná bez existence podnětného prostředí školy a rodiny a bez důsledné pozornosti a zájmu celé společnosti.
 
  • Nezávadná voda, hygiena a sanitace
Podporou programů zaměřených na přístup k pitné vodě a dostatečnou hygienu, včetně výchovy ke správným hygienickým návykům, napomáhá UNICEF prevenci šíření infekčních onemocnění, jako je např. tyfus nebo cholera, ale i onemocnění vzniklých např. tělesným kontaktem s kontaminovanou vodou.
 
  • Vzdělávání
Programové snahy UNICEF v oblasti vzdělávání dětí jsou dány zejména těmito cíli:
• zpřístupnit vzdělání všem dětem bez rozdílu rasy, pohlaví a původu
• dosáhnout toho, aby každé dítě ve světě mělo přinejmenším základní vzdělání
• zlepšit kvalitu výuky
• zvýšit povědomí o důležitosti vzdělání
 
  • Ochrana dětí
K zajištění bezpečnějšího života pro obzvláště ohrožené skupiny dětské populace slouží speciální programy UNICEF. Zaměřené jsou zejména na děti ulice (street children), děti námezdně pracující a na děti týrané a zneužívané (včetně dětských obětí komerčního sexuálního zneužívání a obchodu s dětmi).

Velká pozornost je věnována i problematice chudoby (v rozvojových i rozvinutých zemích), situaci dětí v ozbrojených konfliktech a dětských vojáků.

 

Krizová pomoc v situacích katastrof

Válečné konflikty a přírodní katastrofy všude ve světě s sebou nesou ohrožení základních práv dětí na zdraví, vzdělání a přežití vůbec. Pomoc, kterou UNICEF v takových neodkladných situacích ohroženým dětem poskytuje (zpravidla v průběhu krizové situace i po jejím skončení), zahrnuje jednak podporu materiální (dodávky potravin, vody, léků, budování přístřeší a hygienických zařízení, zdravotní péči, pomoc při zajištění vzdělávání dětí, atd.) a jednak významnou pomoc v oblasti odborného poradenství a konkrétní psychologické a sociální práce s dětmi, traumatizovanými obtížnou životní situací.

V situacích válečných konfliktů se UNICEF významně podílí na zajišťování období klidu zbraní a na vytváření mírových zón pro zajištění nezbytné péče o děti a ženy a na konkrétní práci s nimi v těchto mírových oblastech.

Velká pozornost je ze strany UNICEF věnována úsilí o zákaz používání nášlapných min a zneužívání dětí v ozbrojených konfliktech například i jako dětských vojáků.

 
 

3. Kde působíme

UNICEF trvale působí ve 192 zemích světa, z nichž ve více než 150 pomáhá dětem přežít a zlepšit jejich životní podmínky.

Trvalá působnost ve všech zemích světa UNICEF umožňuje, že v případě krizových situací může od prvních chvil kdekoliv ve světě poskytovat neodkladnou pomoc – přístup k pitné vodě a hygieně, přikrývky, léky a zdravotnický materiál, očkování, terapeutickou výživu a výživové doplňky, vitamin A na posílení imunity, zajišťovat ochranu dětí a další pomoc. V roce 2015 UNICEF zasahoval ve více než 70 vážných humanitárních krizích – ve Středoafrické republice, Jižním Súdánu, Somálsku, Sýrii, Iráku, na Ukrajině, v Afghánistánu. Rozsáhlé humanitární operace jsme rozvíjeli také v zemích zasažených epidemií viru ebola a v oblastech Nepálu postižených ničivým zemětřesením.

 

4. Financování UNICEF

Činnost UNICEF je od počátku jeho vzniku financována výhradně z dobrovolných příspěvků vlád, z dobrovolných finančních příspěvků veřejnosti (organizací a jednotlivců) a z prodeje blahopřání a dalšího zboží UNICEF.

V systému OSN je tak UNICEF jedinou organizací, která nezískává finanční prostředky na svoji činnost z rozpočtu OSN (tj. z pravidelných členských příspěvků zemí OSN).
 
Transparentnost a odpovědnost ve vztahu k veřejnosti jsou základními principy, jimiž se UNICEF řídí ve všech svých aktivitách. UNICEF je součástí dobrovolné mezinárodní iniciativy IATI (International Aid Transparency Initiative), jejímž cílem je zvýšit transparentnost rozvojové pomoci a humanitárních zdrojů, včetně zajištění dostupnosti a srozumitelnosti informací. Členstvím v IATI se neziskové organizace zavazují k transparentnímu vykazování veškeré své činnosti, jež je průběžně monitorována.