Darování ze závěti

Publikováno dne 25.09.2019

Darování ze závěti se rozšiřuje i v Česku.

Dotazníkové šetření agentury STEM/MARK na téma závětí proběhlo v červnu letošního roku ve spolupráci s českou pobočkou UNICEF. Výzkumu se zúčastnilo 507 respondentů nad 50 let věku. Z šetření vyplynulo, že poslední vůli v České republice sepsalo nebo plánuje sepsat 47 % lidí z generace nad 50 let.

Prostřednictvím poslední vůle mohou lidé zajistit, aby hodnoty, ve které věří, pokračovaly.

29 % respondentů se přitom nebrání možnosti věnovat ve své závěti část prostředků na charitativní účely.

Mezi jejich důvody patří mj. záměr „pomoci lidem v nouzi“ (59 %), „moje rodina je finančně zabezpečená“ (22 %) nebo „dobročinnost je rozumný způsob, jak předejít sporům mezi dědici“ (20 %). 

Na závěť se v Česku republice spolehne téměř polovina lidí nad 50 let.
© STEM/MARK

Rodina je na prvním místě

Výsledky ukazují, že zájem o závěť do velké míry určují vztahy v rodině. V rodinách se složitými vztahy může závěť vypořádání majetku po smrti člověka zjednodušit. Podle průzkumu se lidé, kteří se po svém úmrtí obávají sporů mezi pozůstalými, rozhodnou závěť sepsat častěji. Hlavní výhodou závěti je podle dotázaných jasné rozdělení majetku, které předchází případným dohadům mezi pozůstalými. Polovina lidí nad 50 let sepsat závěť vůbec nezamýšlí. Jsou to častěji lidé, kteří si nepřipouštějí spory o dědictví v případě jejich úmrtí. Třetina z těch, kteří nebudou sepisovat závěť, nechá vypořádání věcí na dědicích, necelá třetina majetek na někoho převede ještě za života. Pětina dotázaných pak otázky předání majetku ještě vůbec nezačala řešit, jelikož je to podle nich předčasné a nechtějí si vědomě připouštět myšlenku smrti.

Z různých výzkumů STEM/MARK vyplývá, že v Česku ještě neumíme s umíráním, smrtí a vlastně ani s vypořádáním svých věcí zacházet. I zde data ukazují, že u nás píše závěti výrazně méně lidí než v západní Evropě – možná je to dáno tím, že dnešní padesátníci, šedesátníci vyrůstali v totalitní společnosti, kde se o majetku nemluvilo. Ke standardizaci chování dochází pomalu – a to se projevuje i v úvahách či ochotě část majetku zanechat na nějaký bohulibý účel,“ říká ředitel STEM/MARK Jan Tuček.

Pětina dotázaných otázky předání majetku ještě vůbec nezačala řešit, protože si nechtějí připouštět myšlenku smrti.
© STEM/MARK

Z šetření vyplývá, že přibližně dvě pětiny lidí z generace nad 50 let neznají příliš dobře zákonitosti dědického řízení. Polovina disponuje spíše průměrnými informacemi. Tito lidé tak nemusí vědět, že pokud zemřou bez závěti či příbuzných, jejich majetek propadne státu. Vyšší znalost dědického řízení prokazují lidé, kteří mají sepsanou závěť nebo ji plánují sepsat v brzké době (následujících 5 letech).

Závěti jsou sepisovány nejčastěji mezi šedesátým až sedmdesátým rokem života, což souvisí s bilancováním a změnou uvažování lidí, aby měli všechno před svým odchodem vyřešeno,“ říká notář Petr Šedivý z Brna. „Často si vyslechnu celé životní příběhy, i když nejsou pro vytvoření závěti podstatné, ale klientům se uleví a navíc často společně nalezneme vhodný koncept jejich představy o odkazu,“ dodává Šedivý. 

V sousedním Rakousku jsou závěti běžnější praxí – závěť tu již sepsalo nebo sepisuje 35 % lidí nad 50 let, zatímco v České republice je to pouze 7 % lidí. Dalších 40 % v Rakousku i Česku závěť plánuje sepsat v budoucích letech. V závětích Rakušané častěji než Češi myslí na dobročinnost. Podle průzkumu se rozhodne darovat ze závěti 11 % Rakušanů oproti 2 % Čechů.

V Rakousku jsou závěti běžnější praxí. Závěť zde sepíše pětkrát více lidí než v Česku.
© STEM/MARK

Závěť může i pomáhat

Majetek lidí, kteří po sobě nezanechají žádné přímé dědice nebo závěť, propadá státu. Každoročně takto propadne majetek v průměrné hodnotě 275 milionů korun. 

Darování ze závěti je podle STEM/MARK řešením pro lidi bez příbuzných, jejichž majetek tak nepropadne státu. Tři čtvrtiny dotázaných se shodují, že odkázáním věcí na dobročinné účely se člověk stává prospěšným i po smrti. Dar ze závěti pro charitativní organizaci by zvažovala pětina respondentů, kteří sepsali nebo hodlají sepsat závěť. Jsou to často lidé, kteří na dobročinné účely přispívají během života.

Darů ze závěti na programy UNICEF v poslední době přibývá. Celosvětově příznivci UNICEF loni odkázali potřebným dětem celkem 109 milionů USD, což představuje oproti předchozímu roku narůst o 28 %. Vysvětlujeme si to zejména tím, že se jedná o generaci, která v dětství osobně zažila humanitární pomoc UNRRA a UNICEF bezprostředně po 2. světové válce,“  vysvětluje výkonná ředitelka UNICEF ČR Pavla Gomba.

Nárůst darů ze závětí jsme letos zaznamenali i u nás. Například od září jsme byli notáři vyrozuměni o dvou nových případech. Většinou jde o lidi, kteří přispívali už za svého života a svůj odkaz si přejí rozdělit mezi organizace, jejichž činnost jim byla blízká. V loňském roce nám věnoval významnou částku náš pravidelný dárce, který přispíval jako Přítel dětí UNICEF dlouhých 16 let. O tom, že tento dar byl posledním přáním našeho dárce, jsme se dozvěděli až od pozůstalých, kteří nás telefonicky informovali o jeho úmrtí.“

Dar ze závěti je řešením pro lidi bez příbuzných, jejichž majetek tak nepropadne státu.
© STEM/MARK

Měsíc dobročinné závěti

Na možnost darování ze závěti v Česku již podruhé upozornila kampaň Měsíc dobročinné závěti, která proběhla v období od 13. září do 12. října. V tomto období koalice Za snadné dárcovství za finančního přispění Nadace Via proplatila notářský poplatek všem dárcům, kteří ve své poslední vůli alespoň zčásti pamatují na dobročinnou organizaci blízkou svému srdci.

Do kampaně se letos zapojilo hned několik dárců. Mezi nimi byli nejen ti, kteří nemají dědice, a proto se rozhodli darovat majetek na dobročinnost, ale objevili se také lidé, kteří se přirozeně rozhodli zabezpečit své blízké a z malé části pamatovali i na dobročinnou organizaci.

Podívejte se na inspirativní příběhy dárců ze závěti. 

Vzpomínáme a děkujeme

 Pan Karel Gellner († 96 let)

Karel Gellner, synovec známého básníka a malíře Františka Gellnera, se narodil v Mladé Boleslavi. Pan Karel Gellner byl člověk velmi skromný, ale s velikým srdcem na dlani. Ve své závěti pamatoval na ty nejpotřebnější, kterým ostatně pomáhal už během svého života. Na programy UNICEF věnoval majetek v úctyhodné výši 1 255 000 Kč.

Paní Jiřina Bukačová († 93 let)

Paní Jiřina Bukačová z Dobříše během svého života podporovala programy pomoci pravidelnými drobnými příspěvky a ve prospěch UNICEF uzavřela také životní pojistku, jejíž výše dosáhla částky 312 865 Kč.

Pan Miloslav Bereta († 91 let)

Pan Miloslav Bereta se narodil v Ostravě v rodině havíře jako jedno z pěti dětí. Většinu svého života pracoval na železnici. Vyznal se ve všech řemeslech a ochotně a nezištně pomáhal všem, kteří jeho pomoc potřebovali. Na sklonku života věnoval ve prospěch programů UNICEF dvě procenta z hodnoty svého majetku.

Paní Dagmar Šulcová († 89 let)

Paní Dagmar Šulcová ve své závěti pamatovala na potřebné děti v České republice i ve světě. Svůj byt odkázala čtyřem charitativním organizacím, mezi nimi také Dětskému fondu OSN – UNICEF.

Za všechny děti, kterým jsme díky jejich odkazu mohli pomoci, 
děkujeme a s úctou vzpomínáme.

Jakákoliv částka, kterou prostřednictvím závěti věnujete na programy UNICEF, zajistí v budoucnu výživu, pitnou vodu, zdravotní péči, ochranu a vzdělání pro děti, které tuto pomoc potřebují nejvíce.

Více informací naleznete na www.vzorzaveti.cz 

Dar ze závěti pana Karla Gellnera (na fotografii u dětí) umožnil mj. na vybudování školky v provincii Musanze ve Rwandě.
© UNICEF ČR
Vaše pomoc je pomocí dětem
Takto můžete pomoci:
Vaše pomoc je pomocí dětem
Takto můžete pomoci: