Naše poslání

UNICEF (Dětský fond OSN) pracuje ve více než 190 zemích světa, kde dětem pomáhá přežít a podporuje jejich rozvoj, od narození až do dospělosti. UNICEF dětem zajišťuje zdravotní péči, výživu, pitnou vodu a hygienu, základní vzdělání pro všechny chlapce i dívky a ochranu před násilím, zneužíváním a riziky nemoci AIDS. Největší část pomoci směřuje do těch částí světa, kde je situace dětí nejtíživější – do rozvojových zemí a do oblastí zasažených přírodní nebo válečnou katastrofou. Práce UNICEF je financována výhradně z dobrovolných příspěvků, přičemž na programy pomoci jde více než 90 procent ze získaných prostředků.

Veškerá činnost UNICEF je vedena přesvědčením, že péče o děti a jejich zdravý vývoj jsou základní podmínkou rozvoje lidstva. UNICEF byl v roce 1946 založen s cílem podílet se na vymýcení překážek, které staví dětem do cesty chudoba, násilí, nemoci a diskriminace. Jsme přesvědčeni, že společně můžeme přispět k šíření lidskosti.

  • UNICEF prosazuje opatření, která dětem umožňují co nejlepší start do života, protože správná péče v raném věku je nejdůležitějším základem pro budoucnost člověka.
  • UNICEF podporuje vzdělávání dívek. Zajišťuje, aby se jim – stejně jako chlapcům – dostalo alespoň úplného základního vzdělání.
  • UNICEF se zasazuje o to, aby byly všechny děti proočkovány proti základním dětským chorobám a aby dostávaly výživnou stravu, protože je nepřijatelné, aby děti trpěly nebo umíraly z důvodů, kterým lze předcházet. UNICEF je aktivní v prevenci šíření HIV/AIDS mezi mladými lidmi, protože je možné je před tímto rizikem ochránit. UNICEF pomáhá dětem a rodinám postiženým HIV/AIDS prožít život důstojně.
  • UNICEF zapojuje všechny do budování bezpečného prostředí pro děti.
  • UNICEF pomáhá a je připraven pomáhat v krizových situacích a kdekoliv tam, kde jsou děti v ohrožení, protože žádné dítě by nemělo být vystaveno násilí, zneužívání a vykořisťování.
  • UNICEF podporuje Úmluvu o právech dítěte. Naším cílem je zajistit rovnost pro všechny, kdo jsou diskriminováni, zejména pro dívky a ženy. Snažíme se o dosažení Rozvojových cílů tisíciletí (Millennium Development Goals) a pokroku nastíněného v Chartě Spojených národů. UNICEF usiluje o mír, bezpečí a o to, aby sliby dané dětem byly plněny a aby byl každý za jejich plnění volán k zodpovědnosti.