Nejčastější otázky a odpovědi týkající se dětských práv

Co je to Úmluva o právech dítěte? Co obsahuje? Proč a jak mění životy dětí? A proč jsou pro UNICEF dětská práva tak důležitá? Na tyto a další otázky naleznete odpovědi přímo zde.

Tříletá Shahd Saleh musela opustit svůj domov ve městě Mosul, protože se rodiče začali bát o své životy. Její právo na dětství v bezpečném prostředí je již několik měsíců porušováno.
Tříletá Shahd Saleh musela opustit svůj domov ve městě Mosul, protože se rodiče začali bát o své životy. Její právo na dětství v bezpečném prostředí je již několik měsíců porušováno. © UNICEF/Khuzaie

Co je Úmluva o právech dítěte?
Úmluva o právech dítěte je mezinárodní dokument, který upravuje a definuje práva dětí. Obsah úmluvy je mezinárodním právem, který do svého právního řádu zařazují jednotlivé státy na celém světě a zavazují se tak k dodržování dětských práv. Každé dítě má nárok na bezpečné dětství, na základní vzdělání, na lékařskou péči, každé dítě má mít možnost rozvíjet svou osobnost, schopnosti a dovednosti, vyrůstat v bezpečném a milujícím prostředí, každé dítě musí být informováno o svých právech a musí mít možnost vyjádřit se k otázkám, které se jej týkají.

Kdo a jak rozhodl, co bude Úmluva o právech dítěte obsahovat?
Základy úmluvy byly projednávány vládami, neziskovými a humanitárními organizacemi, advokáty zaměřujícími se na lidská práva, zdravotníky, právníky, sociálními pracovníky, učiteli, zástupci jednotlivých náboženských skupin a experty na rozvoj dětí. Tyto debaty probíhaly déle než 10 let. Výsledkem byla dohoda, která vyjadřuje úctu k tradicím a kulturním hodnotám a vede k ochraně dětí.

Jak v praxi Úmluva o právech dítěte ochraňuje práva dětí?
Tento dokument upravuje to základní, co je třeba pro zdravý růst a vývoj dětí. Každá země, která s úmluvou souhlasí, ji musí ratifikovat a implementovat jednotlivé články do svého právního řádu. Tím se dodržování dětských práv stane na daném území skutečností a představitelé výkonné moci mohou jejich dodržování s pomocí zákona vyžadovat. Vlády jednotlivých zemí mají také povinnost v pravidelných intervalech informovat Výbor pro práva dítěte o pokroku v dané oblasti.

Jak je pokrok v oblasti dětských práv posuzován a sledován?
Výbor pro práva dítěte, mezinárodní orgán OSN sestavený z expertů na tuto oblast, dostává od představitelů zemí, které ratifikovaly Úmluvu o právech dítěte, pravidelné zprávy. Komentáře a doporučení Výboru mají konkrétní zemi pomoci zlepšit prosazování dětských práv na jejím území. Tam, kde jsou práva dětí silně porušována, může Výbor pro práva dítěte apelovat na vládu či povolat humanitární organizace jako je UNICEF, aby pomohly s nápravou.

Jak úmluva nahlíží na dítě?
Úmluva definuje dítě jako osobu mladší 18 let, pokud není zákonem stanoveno jinak. Dítě není majetkem svých rodičů, ani není bezmocným předmětem dobročinnosti. Dítě je lidská bytost, která má svá zákonná práva. Úmluva nahlíží na dítě jako na individualitu, která je jedním ze členů rodiny a komunity, má svá práva a povinnosti odvozené od svého věku a stupně vývoje.

Kolik zemí ratifikovalo úmluvu?
Úmluva o právech dítěte je dokument o lidských právech, který přijalo nejvíce zemí světa za celou historii naší civilizace. V současnosti je Úmluva o právech dítěte ratifikována ve 195 zemích, poslední zemí, která úmluvu implementovala do své legislativy, byl v květnu 2015 Jižní Súdán.

Kdo neratifikoval Úmluvu o právech dítěte a proč?
Úmluvu o právech dítěte doposud nepřijaly pouze Spojené státy americké, které však před nedávnem znovu potvrdily svůj záměr přijmout úmluvu a upravit podle ní svůj právní řád. 

Stejně jako řada ostatních zemí i Spojené státy americké důkladně posuzují všechny články úmluvy před jejím samotným schválením. Toto zkoumání, které zahrnuje i porovnání cíle úmluvy se současným stavem a právním systémem, může zabrat i několik let. Vzhledem k federativnímu charakteru USA, různorodosti právních systémů v jednotlivých členských zemích a objemu dat toto posuzování stále probíhá. Navíc vláda USA se nyní věnuje schvalování a implementaci Konvence pro odstranění veškeré diskriminace žen, která je v současnosti hlavní prioritou USA v lidskoprávní oblasti.

Jak UNICEF používá Úmluvu o právech dítěte v praxi?
Organizace Spojených národů, jejíž  je UNICEF součástí, se řídí články z Úmluvy o právech dítěte ve všech svých rozhodnutích a operacích – například Úřad vysokého komisaře pro OSN pro uprchlíky (UNHCR) se zaměřuje na práva dětí uprchlíků, Mezinárodní organizace práce (ILO) se snaží odstraňovat dětskou práci. V případě UNICEF představuje úmluva nejen odborné doporučení, ale spíše systematický návod pro veškerou naši práci. UNICEF šíří principy a zásady, které obsahuje Úmluva o právech dítěte, monitoruje pokrok v oblasti dětských práv a podporuje aktivity a programy, které vedou  k lepšímu a rovnoprávnějšímu postavení dětí.

Úmluva o právech dítěte poskytuje UNICEF ukazatele, na které oblasti života dětí se zaměřit, kam směřovat pomoc a podle čeho vyhodnocovat pokrok a stanovovat si cíle. Díky tomu, že se UNICEF zaměřuje zejména na přežití a správný rozvoj dětí, musí ve své práci věnovat pozornost ekonomické a sociální situaci v dané zemi, podporovat vznik pevných pout v rodinách a odpovědnost rodičů vůči potomkům, posilovat zapojení dětí do otázek, které se týkají jejich budoucnosti, využívat inovativní přístupy a nové metody. Tyto úkoly a cíle dělají z UNICEF unikátní organizaci, která se zaměřuje na zlepšení situace nikoliv jedinců, ale celých generací dětí.

Jaké kroky nejčastěji doporučuje Výbor pro práva dítěte jednotlivým státům, které se zavázaly dodržovat úmluvu?
Skrze zprávy doporučuje Výbor pro práva dítěte jednotlivým vládám přijmout a posílit tato opatření:

 • vyvinout všeobecný program pro podporu rozvoje dětí na národní úrovni
 • vyvinout systém a mechanismy, které umožní vyhodnocovat, kontrolovat a koordinovat jednotlivé projekty na podporu práv dětí
 • podat ujištění, že legislativa země je v souladu s Úmluvou o právech dítěte
 • vyhradit rozpočet z veřejných finančních zdrojů, který podpoří programy určené dětem a ujistit se, že tyto prostředky jsou používány efektivně
 • sbírat potřebná statistická data
 • zapojit veřejnost včetně samotných dětí do zvyšování povědomí o dětských právech
 • založit samostatné úřady – ombudsman, výbor či jinou instituci – které budou dohlížet na prosazování dětských práv v praxi

Jak UNICEF v jednotlivých zemích propaguje dětská práva v praxi?
Práce UNICEF zahrnuje:

 • šíření informací o dětských právech, vydávání odborných publikací, pořádání osvětových kampaní, mezinárodních konferencí a veřejných prohlášení
 • spolupráci se zástupci jednotlivých zemích, které informuje o dětských právech a nutných změnách v zájmu dětských práv.
 • koordinaci programů, které zajišťují sociální a ekonomický standard dětí (například vzdělání, lékařskou péči, správnou výživu) – UNICEF proto apeluje na spolupracující zástupce zemí, aby vyčlenili z národních rozpočtů 20 procent na základní služby pro děti a jejich rodiny
 • kooperaci s ostatními mezinárodními a národními organizacemi
 • poskytování technické a odborné podpory pro Výbor pro práva dítěte
 • monitoring a vyhodnocování jednotlivých cílů a pokroku v oblasti práv dětí v jednotlivých  zemích

Tisk