Úmluva o právech dítěte

Každé dítě na světě by mělo dostat co možná nejlepší start do života. Všechny děti mají právo chodit do školy, žít v bezpečném prostředí, být v kontaktu se svou rodinou, dostat tu nejlepší možnou péči v případě nemoci, mít prostor na své dětské hry a sny. Proto vznikla Úmluva o právech dítěte, která prosazuje rovné příležitosti pro všechny děti bez ohledu na to, kde žijí.

Na žádné dítě není zapomenuto. Dětská práva se vztahují na všechny bez ohledu na to, kde žijí a odkud pochází.
Na žádné dítě není zapomenuto. Dětská práva se vztahují na všechny bez ohledu na to, kde žijí a odkud pochází. © UNICEF/Dicko

Úmluva o právech dítěte byla přijata Valným shromážděním OSN dne 20. listopadu 1989. Od té doby ji s výjimkou USA ratifikovaly všechny státy světa a stala se tak nejrozšířenější smlouvou deklarující lidská práva v celé historii.

Úmluva o právech dítěte obsahuje 54 článku, které jsou rozdělené do čtyř kategorií:

Hlavní zásady (pdf): Tyto články Úmluvy o právech dítěte se zabývají odstraněním diskriminace, zaměřují se na právo na život, právo na přežití a rozvoj, právo na zapojení se do společnosti. Shrnují základní principy a veškeré další články se od nich odvíjejí.

Právo na přežití a rozvoj (pdf): Tyto články popisují vše, co je potřeba k tomu, aby dítě mohlo správně růst a vyvíjet se. Zahrnují právo na nezávadnou vodu, domov, jídlo, základní vzdělání, lékařskou péči, právo na volný čas a odpočinek. Speciální články popisují práva dětských uprchlíků, dětí s tělesným či mentálním postižením, dětí minorit či ohrožených skupin obyvatel.

Práva na ochranu (pdf): Tyto články popisují právo dětí na ochranu a bezpečí, právo na pomoc při zneužívání, na ochranu před násilím či využíváním dětí k prostituci. Je zde zmíněno také právo na ochranu během válečných konfliktů a na ochranu před kriminální činností dospělých.

Právo na zapojení se do společnosti (pdf): Každé dítě má právo, aby  mu ostatní naslouchali ve věcech, které se ho týkají. Jeho názor by měl být brán s vážností – podle jeho věku a vyspělosti. Tyto články zahrnují nejen právo na vyjádření, ale také právo na to být vyslyšen, právo na informace a právo na zapojení se do společnosti.

Celé znění Úmluvy o právech dítěte si můžete přečíst ZDE.

Úmluva o právech dítěte poskytuje základní rámec toho, co je důležité pro každé dítě. S tím, jak se vyvíjí společnost a situace dětí, objevují se nové hrozby, které mohou zasáhnout do života dětské populace. Proto vznikají takzvané opční protokoly – dokumenty, které upravují práva dětí v nových situacích. Tyto protokoly jsou dobrovolné, nemohou být vyžadovány se stejnou razancí jako původní články Úmluvy o právech dítěte. Záleží pouze na konkrétním státu, zda se bude těmito doporučeními řídit.

V roce 2000 přijalo Valné shromáždění OSN dva opční protokoly, které chrání děti před tím, aby byly využívány v ozbrojených konfliktech, aby se staly předmětem obchodování, dětské prostituce či pornografie. Dne 14. dubna 2014 vznikl třetí opční protokol, který umožňuje dětem z celého světa nahlásit porušování práv přímo Výboru pro práva dítěte. Česká republika ratifikovala zatím první dva protokoly.

Úmluva o právech dítěte v ČR

Česká republika implementovala Úmluvu o právech dítěte do svého právního řádu v roce 1991 na základě zákona č.3/1993 Sb. Hlavní úlohou UNICEF ČR v oblasti dětských práv je seznamovat veřejnost se situací dětí, prosazovat dětská práva na legislativní úrovni a upozorňovat kompetentní orgány na situace, které dodržování dětských práv ohrožují.

Česká republika, stejně jako ostatní státy, ratifikací Úmluvy o právech dítěte přijala povinnost zařadit ji do svých legislativních norem a dbát na dodržování těchto zásad. Zároveň se zavázala, že každých pět let podá podrobnou zprávu Výboru OSN pro práva dětí o stavu dětské populace a úrovně naplňování dětských práv v České republice.

Závěrečná doporučení k 1. zprávě o stavu naplňování práv dětí v ČR
(1. zpráva ČR byla Výborem OSN pro práva dětí projednávána v roce 1997)

Závěrečná doporučení ke 2. zprávě o stavu naplňování práv dětí v ČR
(2. zpráva ČR byla Výborem OSN pro práva dětí projednávána v roce 2003)

Závěrečná doporučení ke 3. a 4. zprávě o stavu naplňování práv dětí v ČR
(3. a 4. zpráva ČR byla Výborem OSN pro práva dětí projednávána v roce 2011)

Tisk