Odpovědné rodičovství

Práce UNICEF je vedena přesvědčením, že každé dítě na světě má právo na co nejlepší start do života, který zahrnuje odpovídající zdravotní péči, výživnou stravu, bezpečné zázemí, stejně jako lásku a péči rodičů.

I z tohoto důvodu byl UNICEF první z agentur OSN, která se začala zabývat problematikou plánovaného rodičovství. Již v roce 1966 na setkání v Addis Abebě výkonná rada UNICEF podpořila koncept odpovědného rodičovství s cílem podpořit přežití, zdravý vývoj a co nejvyšší kvalitu života dětí, jejich matek a celých komunit.

V zemích s vysokou mírou chudoby, kde navíc neexistuje žádné sociální zabezpečení, se lidé mohou spolehnout pouze na to, že více dětí, které budou mít, zvýší pravděpodobnost jejich zajištění ve stáří či nemoci. Programy UNICEF v terénu proto vycházejí z hluboké a důvěrné znalosti místního prostředí a příčin problémů. Tyto programy podporují odpovědné rodičovství, bezpečné mateřství, posílení kontroly žen nad vlastním životem a zajištění zdravého a bezpečného vstupu do života pro nově narozené děti. Konkrétně jde zejména o tyto priority:

 • snížení úmrtnosti nejmenších dětí
 • ochrana dívek před násilím a sexuálním zneužíváním
 • stop dětským sňatkům
 • vzdělávání dívek
 • osvěta o zásadách odpovědného rodičovství
Pracovnice UNICEF vysvětluje ženám zásady správné hygieny a péče o dítě ve zdravotnickém středisku v oblasti Aweil (Jižní Súdán).
Pracovnice UNICEF vysvětluje ženám zásady správné hygieny a péče o dítě ve zdravotnickém středisku v oblasti Aweil (Jižní Súdán). © UNICEF/Knowles-Coursin

Díky těmto dlouhodobým přístupům porodnost v rozvojových zemích trvale a významně klesá.

Zatímco v roce 1950 byla průměrná světová fertilita 5 živě narozených dětí na ženu, v roce 2015 to bylo pouze 2,5 dětí na ženu. I v takových zemích, jako je například Rwanda, se fertilita snížila ze 7,1 v roce 1955 na současných 3,9 dětí na ženu (2015).

Graf: Pokles fertility (počtu živě narozených dětí na 1 ženu) v letech 1960 – 2010 podle regionů, zdroj Světová banka
Graf: Pokles fertility (počtu živě narozených dětí na 1 ženu) v letech 1960 – 2010 podle regionů, zdroj Světová banka

Konkrétně o našich programech:

 • Snížení úmrtnosti dětí do pěti let věku

Každý den ve světě stále ještě umírá 16 000 dětí ve věku do pěti let z důvodů, kterým lze předejít: na podvýživu a nemoci, proti kterým existuje běžné očkování nebo jednoduché léky, z důvodu nedostatku pitné vody a hygieny a nízké dostupnosti zdravotní péče. Existuje přitom přímá souvislost mezi porodností a dětskou úmrtností: čím nižší je úmrtnost nejmenších dětí, tím nižší je v dané zemi porodnost – zvyšování  míry přežití dětí totiž omezuje potřebu rodičů mít více dětí.

Programy UNICEF se proto zaměřují na dostatečnou výživu, zajištění pitné vody, podporu kojení, ale také řádnou registraci dětí při narození, která jim později přístup ke vzdělání a omezí možnosti jejich zneužívání. Zvýšení dostupnosti zdravotní péče v odlehlých komunitách je založeno především na školení zdravotnických pracovníků přímo z řad komunit a budování místních zdravotních center. Významně v této oblasti pomáhají také nové technologie, například aplikace Rapid SMS pro sledování nastávajících maminek a registraci dětí nebo využití dronů pro transport biologického materiálu a následné sdělování výsledků zdravotních testů dětí a jejich matek.

Monitoring dětské podvýživy ve městě Aleppo v Sýrii (fotografie ze září 2016).
Monitoring dětské podvýživy ve městě Aleppo v Sýrii (fotografie ze září 2016). © UNICEF/Al-Issa
 • Snížení úmrtnosti žen během těhotenství a porodu

V rozvojových zemích a krizových oblastech je bezpečný a sterilní porod pro miliony žen zcela nedostupný a své děti musejí přivádět na svět v naprosto nevyhovujících podmínkách. Každý den ve světě umírá na komplikace během těhotenství a porodu 800 žen.

Většina žen v rozvojových zemích rodí doma za pomoci tradičních porodních asistentek, které však často nemají potřebné znalosti ani možnosti zabránit případným komplikacím. UNICEF proto tyto porodní báby učí, jak poskytovat první pomoc, jak dodržovat hygienické návyky, jak rozeznat porodní komplikace a co v takových případech dělat, včetně rychlého zajištění pomoci lékaře. Osvěta i školení tradičních porodních asistentek by ale byly nedostatečné bez existence odborné zdravotní péče – zdravotnických zařízení, kvalifikovaných lékařů, antibiotik, vakcín, zásob krve, operačních sálů, které se UNICEF snaží v rozvojových zemích zajistit. A v krizových situacích přírodních nebo válečných katastrof, během nichž také přicházejí na svět děti, dodává UNICEF do postižených oblastí speciální porodnické soupravy, které i v komplikovaných podmínkách zajistí bezpečný a sterilní porod.

Školení komunitních dobrovolníků v okrese Namalemba (Uganda).
Školení komunitních dobrovolníků v okrese Namalemba (Uganda). © UNICEF/Bongyereirwe
 • Ochrana dívek před násilím a sexuálním zneužíváním

Tisíce dětí se ve světě nerodí z promyšleného rozhodnutí milujících rodičů, ale jako nechtěný důsledek znásilnění, zneužívání, obchodování s dětmi. UNICEF proto školí místní zdravotníky, učitele a dobrovolníky o významu ochrany dětí, zejména dívek, spolupracuje s policií a soudci a pomáhá vytvářet centra přátelská k dětem, kde v případě potřeby děti mohou nalézt péči lékaře a psychologa, příp. také právní pomoc. Zajistit důslednou ochranu dětí je nutné také v oblastech ozbrojených konfliktů a přírodních katastrof, kde často dochází k oddělení dětí od rodiny, únosům a nekontrolovaným přesunům velké části populace.

Vyslankyně UNICEF Priyanka Chopra mluví s 12letou Paonei v dětském centru ve městě Epworth v Zimbabwe. Centrum s podporou UNICEF zajišťuje bezplatné a důvěrné poradenství dětem v obtížných životních situacích.
Vyslankyně UNICEF Priyanka Chopra mluví s 12letou Paonei v dětském centru ve městě Epworth v Zimbabwe. Centrum s podporou UNICEF zajišťuje bezplatné a důvěrné poradenství dětem v obtížných životních situacích. © UNICEF/Prinsloo
 • Ochrana dívek před dětskými sňatky

Podle údajů UNICEF byla celá třetina žen, žijících v rozvojových zemích, provdána ještě před dosažením 18 let. Dětské sňatky přitom jsou vážným porušením lidských práv: tyto děti trpí izolací, je jim odpírán kontakt s rodinou, nemohou chodit do školy a z důvodu své bezbrannosti a snadné zranitelnosti bývají často vystaveny násilí a zneužívání všeho druhu.  

Každý rok se navíc přibližně 15 milionů dívek stane matkami dříve, než na to jsou fyzicky a psychicky připraveny. Dívky mezi 10 a 14 lety mají až pětkrát vyšší pravděpodobnost úmrtí během těhotenství a při porodu než dospělé ženy. Stejně vážným rizikům čelí i děti nezletilých matek – až polovina z nich se rodí předčasně.

UNICEF jedná s vládami zemí, kde jsou dětské sňatky obvyklé, a kromě stanovení 18 let jako jednotného minimálního věku pro vstup do manželství, podporuje také programy na registraci dětí při narození (takže je znám jejich skutečný věk) a důslednou registraci manželských svazků (protože většina předčasných sňatků je uzavírána tradičními způsoby bez oficiální registrace, takže je poté obtížné je stíhat).

Dívky, které se rozhodnou nucenému sňatku vyhnout tím, že utečou (nebo utečou až poté, co byly provdány), potřebují okamžitou pomoc a útočiště. UNICEF proto podporuje také zřizování místních bezpečných center pro ženy a dívky, kde je k dispozici lékař a psycholog.

Tím úplně nejlepším řešením je však všechny dívky dostat do školních lavic a udržet je tam. Potom totiž mají mnohem lepší možnost se této nebezpečné tradici bránit samy.

Banner s nápisem „Dovolte mi vybrat si manžela, až mi bude 18“ jako součást osvětové kampaně proti dětským sňatkům a ženské obřízce pro celkem 24 vesnic v regionu Upper River v Gambii.
Banner s nápisem „Dovolte mi vybrat si manžela, až mi bude 18“ jako součást osvětové kampaně proti dětským sňatkům a ženské obřízce pro celkem 24 vesnic v regionu Upper River v Gambii. © UNICEF/Parker
 • Vzdělávání dívek

Vzdělání je investicí, která má veliký přínos nejenom pro dívku samotnou, ale také pro celou společnost: vzdělané dívky se vdávají později, mají méně dětí a dokážou se o ně lépe postarat. Dostat do školních lavic všechny holčičky je tak ve všech regionech nejlepším způsobem, jak regulovat porodnost, aniž by se vytvářela demografická nerovnováha. Největší překážkou ve vzdělávání dívek je přitom chudoba. Pro mnohé rodiče ve venkovských oblastech není možné pokrýt náklady na školní docházku pro všechny děti, mnoho dívek místo školy pracuje. Prioritou UNICEF proto je, aby všechny dívky měly možnost chodit do školy a dokončily alespoň základní školní docházku.

UNICEF pomáhá budovat školy přátelské k dětem, které poskytují vzdělání všem dětem z komunity, včetně sirotků a nejchudších dívek. Tyto školy mají náležité vybavení (například oddělené toalety pro chlapce a dívky zvyšují školní docházku dívek o 11 procent) a učí v nich kvalifikovaní učitelé. Velkou pomocí je také budování školních zahrad a jídelen, které dětem poskytují nejméně jedno řádné jídlo denně. Kromě toho je však také nutné odstranit překážky, které těm nejvíce zranitelným dívkám brání ve vzdělání, včetně zajištění jejich hygienických potřeb, prádla a drobného kapesného na dopravu a denní potřeby.

Žákyně školy přátelské k dětem vybudované s podporou UNICEF v Kimbirila (Pobřeží slonoviny).
Žákyně školy přátelské k dětem vybudované s podporou UNICEF v Kimbirila (Pobřeží slonoviny). © UNICEF/Dejongh
 • Osvěta o zásadách odpovědného rodičovství

UNICEF s podporou místních dobrovolníků a zdravotníků rozvíjí osvětové programy o metodách dobrovolného plánování rodiny tak, aby ženy a páry měly dostatek informací o výhodách správného načasování a odstupu při rození dětí, včetně upozornění na rizika, která pro matku i dítě vznikají, pokud se dětí rodí příliš mnoho s malým časovým odstupem nebo pokud je matka příliš mladá, či naopak je těhotenství odkládáno do pozdního věku. Tato opatření pomáhají snížit riziko předčasného porodu a nízké porodní hmotnosti dítěte. Současně osvětou posilujeme soběstačnost žen, aby uplatňovaly své právo na počet dětí, které chtějí mít, a nebyly do těhotenství nuceny okolnostmi, chudobou či tlakem okolí.

UNICEF neupřednostňuje žádnou konkrétní metodu plánovaného rodičovství, smyslem našich programů je poskytnout budoucím rodičů kompletní a srozumitelné informace, aby se mohli v této oblasti samostatně a kvalifikovaně rozhodnout.

Zdravotnice z mobilního týmu vydává léky v oblasti Mapai v Mosambiku. Mobilní zdravotnické týmy zajišťují integrovanou péči v izolovaných a těžko dostupných oblastech. Součástí programu je také osvěta a podpora plánovaného rodičovství.
Zdravotnice z mobilního týmu vydává léky v oblasti Mapai v Mosambiku. Mobilní zdravotnické týmy zajišťují integrovanou péči v izolovaných a těžko dostupných oblastech. Součástí programu je také osvěta a podpora plánovaného rodičovství. © UNICEF/Rich

Kolik stojí pomoc – příklady nákladů

 • 115 Kč    Porodnická souprava pro zajištění 1 sterilního porodu v krizové situaci
 • 795 Kč    Výbava do školy pro 3 chudé dívky (3 školní batohy, 60 tužek, 60 sešitů)
 • 1130 Kč  3denní odborné zaškolení komunitního dobrovolníka včetně osvětových materiálů, základních léků, testů a zdravotnického vybavení

Pomoci můžete i Vy:

 • Jednorázovým darem prostřednictvím tohoto formuláře nebo na účet 10111011/0300, v.s. 778
 • Pravidelným měsíčním příspěvkem jako Přítel dětí UNICEF
 • Nákupem certifikátu Dárku pro život v podobě školních pomůcek v našem e-shopu
 • Trvalou měsíční DMS ve výši 90 Kč – stačí odeslat DMS TRV UNICEF 90 na 87777 (cena 90 Kč, UNICEF obdrží 89 Kč, více na darcovskasms.cz)

Na co se často ptáte

Proč svět zažívá populační krizi a počet lidí se neustále zvyšuje, když porodnost klesá?

Mezi hlavní příčiny populační krize patří celosvětový pokles specifických měr úmrtnosti populace, vedoucí k prodlužování naděje dožití, a tím k tomu, že stále více lidí na světě se dožívá vyššího a vysokého věku.
Vývoj ve všech zemích, které překonaly demografickou vlnu (klesající úmrtnost, přičemž porodnost klesá jen mírně nebo zůstává stejná), svědčí o tom, že křivka růstu populace se láme při dosažení ročního hrubého domácího produktu ve výši okolo 1 000 USD na obyvatele. Doposud všechny historické zkušenosti potvrzují, že růst populace se zastaví ve chvíli, kdy lidé přestanou potřebovat děti jako pracovní sílu (tradiční zemědělství u nás i jinde se bez téhle levné práce neobešlo) a dětská úmrtnost klesne na skutečně nízkou úroveň.
Dlouhodobý trend proto směřuje k rychlému poklesu porodnosti – současná průměrná fertilita je 2,46 dítěte na ženu, přičemž k prosté reprodukci je třeba 2,1 dítěte na ženu. Proto řada sociologů a demografů předpokládá, že se do roku 2060 světová populace stabilizuje a začne klesat.
Více informací naleznete mj. zde.

Nepřispívá záchrana dětí v chudých zemích k přelidnění?

Naopak: lidé žijící v chudobě mají více dětí, protože chudé rodiny, které nemají přístup ke kvalitní zdravotní péči, pitné vodě a výživně stravě, trpí vysokou dětskou úmrtností. Dětská úmrtí však populační růst nebrzdí –  je to naopak jeden z důvodů, proč chudí lidé stále mají mnoho dětí, aby se o ně měl kdo ve stáří postarat, protože nepobírají žádné důchody, ani nemají možnost vytvořit vlastní úspory.
Rodiče z vyšších příjmových skupin oproti tomu očekávají, že se jejich děti dožijí dospělosti, což je jeden z důvodů, proč se rozhodnou mít méně dětí. Hlavním faktorem pro řešení chudoby a populačního růstu je tak snížení dětské úmrtnosti.
Více v prezentaci prof. Hanse Roslinga zde (v angličtině).

Tisk